Vytvorené: pred 5 rokmi

Skupinová terapia

Skupinová terapia je metódou psychoterapie, ktorá využíva interakcie a vzťahy medzi členmi skupiny alebo skupinovú dynamiku.

Terapia s využitím skupiny umožňuje lepšie porozumieť sebe samému prostredníctvom pohľadu druhých a za ich pomoci nachádzať odvahu k osobným zmenám. Často nadväzuje na individuálnu terapiu.

Ako funguje
Skupinovú terapiu vedie psychoterapeut  alebo niekoľko psychoterapeutov, ktorých úlohou je vytvoriť podporné prostredie, prostredie istoty, bezpečia, dôvery. Vytvára prostredie, v ktorom potom môžu všetci členovia skupiny otvorene a bezpečne rozprávať o svojich problémoch, skúšať nové spôsoby správania a budovať nové vzťahy. Môžu rozprávať o svojich pocitoch, porozumieť svojim myšlienkam. Skupinové terapie obvykle podporujú prežívanie zážitkov spolupatričnosti, umožňujú sebaprejavenie, podporujú zvyšovanie sebavedomia, zlepšujú medziľudské vzťahy a komunikáciu, poskytujú priestor na experimentovanie s novým správaním vo vzťahu k druhým. Zúčastnení sa učia navzájom zdieľať svoje pocity, problémy, čeliť frustrácii, hľadať nové - často aj netradičné riešenia, spoločne sa podporujú, v skupine sa tvorí skupinová atmosféra. 

Do skupinovej terapie sa môžu začleňovať aj rôzne iné techniky, napr. arteterapia, muzikoterapia, psychodráma, psychogymnastika alebo nácvik sociálnych zručností.

Školské prostredie
Skupinová terapia v školskom prostredí sa využíva najmä:
  • na rozvoj interpersonálnych vzťahov v rovesníckych skupinách - napr. v triednych kolektívoch 
  • pri riešení ťažkostí v správaní 
  • pri potrebe zmeny statusu niektorého člena v skupine 
  • pri potrebe zlepšovania klímy v triede 
  • pri riešení niektorých sociálno-patologických javov  (šikanovanie, záškoláctvo, extrémizmus)
  • pri rozvoji osobnosti a v procese sebapoznávania žiakov 
  • pri formovaní hodnotovej orientácie detí 
  • pri zvládaní záťažových situácií  

Ak je skupinová práca v škole vykonávaná s cieľom terapie, musí byť vedená kvalifikovaným a vyškoleným odborným pracovníkom - psychológom, terapeutom, špeciálnym alebo sociálnym pedagógom s výcvikom v skupinových formách práce.