Vytvorené: pred 3 mesiacmi

Hra je prostriedkom egroterapie u detí

Najprirodzenejšou činnosťou detí je hra. V nej sa rozvíjajú, učia sa poznávať seba, svet okolo seba - je to hlavná náplň ich dňa. Tak sme "stvorení", v hre prebieha sebarozvoj.

Preto sa v ergoterapii u detí  cielene využíva ako hlavný prostriedok práve hra. Špeciálni či liečební pedagógovia - ergoterapeuti sú často nezainteresovaným okolím vnímaní tak, že sa s dieťaťom len hrajú.
Okolie obvykle nevníma hlbší význam týchto hier a nezainteresovaným sa môže zdať, že touto činnosťou iba vypĺňajú dieťaťu čas, že sú to len "voľnočasové aktivity". 
Ale hra je pre deti učenie. Formou hry nadobúda nové skúsenosti, nové zručnosti, nové vedomosti - práve preto, že je to preň najprirodzenejšia činnosť. Ak správne zvolíme hru, zacielime ju na oslabené alebo nerozvinuté oblasti u dieťaťa, podporíme tým jeho rozvoj, zlepšíme práve tie schopnosti, ktoré potrebuje pre svoje každodenné fungovanie.   
Veď si len predstavme, aké to napríklad je, keď si zlomíme ruku a následne sa musíme nanovo učiť zapínať gombíky, či udržať pohár v ruke. Ako si len vydýchneme, keď túto činnosť zvládneme opäť sami a nepotrebujeme k tomu žiadnu pomoc druhého človeka.

Terapeut  u detí v rámci ergoterapie práve v hre zámerne simuluje situácie, do ktorých sa dieťa v bežnom živote môže dostať a postupne ho učí tieto situácie zvládať, riešiť  - podľa možností čo najsamostatnejšie, prípadne aj s rôznymi pomôckami. Ak sa to podarí, má to vplyv nielen na zvýšenie kvality života dieťaťa, ale aj na celkové fungovanie celej jeho rodiny a na spoločenské začlenenie dieťaťa.

Čo by malo byť výsledkom ergoterapie
  • naučiť dieťa novú alebo zabudnutú činnosť
  • pomôcť mu vedieť plánovať alebo organizovať  činnosti 
  • pomôcť vedieť tieto činnosti uskutočniť v bežnom živote
  • ak sa inak nedá, nájsť, odporúčať alternatívny spôsob vykonávania činnosti
  • nájsť metódy pre nácvik rôznych spôsobov, ako danú činnosť, aktivitu vykonať, uskutočniť 
  • odporučiť technické alebo kompenzačné pomôcky, ktoré umožnia zvýšiť sebestačnosť dieťaťa v bežných každodenných aktivitách, odbremenia jeho okolie