Vytvorené: pred 5 rokmi

Zrakové postihnutia

Popis 


Zrak je považovaný za najdôležitejší zmysel človeka. Ním prijímame zo svojho okolia viac ako 80% všetkých vnemov. 
Nie každému je však dopriate mať zrak v poriadku. Zrakové postihnutia sú obvykle celospoločensky považované za veľmi vážne obmedzenia v život človeka. Tieto postihnutia môžu vzniknúť v rôznom vekovom období - pred narodením, počas narodenia aj po narodení a taktiež rôznorodé môžu byť aj príčiny, ktoré k danému postihnutiu viedli. 

Aj v našich školách sa každoročne vzdeláva určité percento detí, ktoré ani s primeranou korekciou nedokážu optimálne získavať a spracovávať informácie zrakovou cestou. 

Čo ďalej? 


Niektoré zrakové postihnutia môžu mať charakter závažného ochorenia aj trvalého, nezvratného charakteru. Našťastie človek má okrem zraku aj iné zmysly, ktoré aspoň čiastočne dokážu zrak nahradiť, kompenzovať. 


Skoré odborné vyšetrenie a diagnostika znamená väčšiu možnosť úspechu v liečbe, ako aj vo voľbe výchovných a vzdelávacích postupov. 

 

Poradenskú pomoc rodinám v tejto oblasti okrem odborných lekárov poskytnú aj špeciálni pedagógovia – tyflopédi, ktorí sú spravidla v každej špeciálno-pedagogickej poradni, alebo odborní zamestnanci centier včasnej intervencie (CVI).


Špecifiká vo vzdelávaní: 


Kde sa môžu vzdelávať

Dieťa so zrakovým postihnutím - ak to charakter jeho postihnutia vyžaduje - sa môže vzdelávať: 

 •  v špeciálnej škole pre deti a žiakov s poruchami zraku (tu má do vzdelávania automaticky zaradené jemu potrebné špecifické predmety) 

 •  v špeciálnej triede pre žiakov s poruchami zraku, zriadenej v bežnej škole (ak ju škola má zriadenú) 

 • v každej bežnej škole formou školskej integrácie, ak škola dokáže vytvoriť na vzdelávanie konkrétneho žiaka primerané jemu potrebné podmienky 

 

Vzdelávanie obsahuje zväčša iné potreby detí v oblasti pohybu a priestorovej orientácie, v komunikácii formou písanej reči, v sebaobsluhe, ale aj pri transformácii optických informácií  na poznatky.  

 

Pri ich vzdelávaní je potrebné zohľadňovať napríklad: 

 • nutnosť predĺženia času na vypracovanie úloh 

 • zväčšenie písma a úpravu štýlu písma 

 • optimalizáciu osvetlenia 

 • individuálne hodnotenie technickej stránky prevedenia zobrazenia pri konštrukčných úlohách (napr. geometria, kreslenie) 

 • potrebu používania rôznych kompenzačných pomôcok  (lupy, špeciálny softvér na zväčšovanie obrazovky či ozvučenie, stroj na písanie Braillovho písma, upravené pomôcky na rysovanie a pod.) 

 • umožnenie voľného prístupu k demonštrovanému učivu

 

Môžu sa podľa potreby vzdelávať v Braillovom písme, písať na stroji pre nevidiacich, využívať hlasovú čítačku obrazovky alebo inú tyflotechniku (širší prehľad možných kompenzačných a špeciálnych učebných pomôcok nájdete napr. aj tu).

Do vzdelávania môžu mať zaradené špecifické predmety, ktoré potrebujú. 

 

Špecifické predmety: 

 • Individuálne tyflopedické cvičenia (ITC) – žiaci získavajú špeciálne vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré im umožňujú prekonávať dôsledky zrakového postihnutia, cieľom je rozvíjať ich kľúčové kompetencie potrebné pre zapojenie sa do spoločnosti a úspešné uplatnenie, používanie optických pomôcok, cvičenia na rozvoj hmatu a čítanie Braillovho písma, nácvik práce s kompenzačnými pomôckami   

 • Priestorová orientácia (PRO) – postupné vedenie k samostatnému pohybu, samostatná orientácia v známom aj neznámom prostredí (pri ťažšom zrakovom  postihnutí)

 • Pohybová výchova (POV) – predmet je alternatívou predmetu Priestorová orientácia pre tých žiakov, ktorí sa orientujú prevažne zrakom. Je jednou z moderných  foriem telovýchovných činností, zameranou na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie žiakov, vedie napr. k správnemu držaniu tela, rozvíjaniu rytmiky, zmyslu pre koordináciu a ladnosti pohybov, k zlepšovaniu fyzického stavu a pohybových zručností žiakov. 

 • Informatická výchova a Informatika – nevidiaci a žiaci so zvyškami zraku nie sú schopní zvládnuť obsah vzdelávania predmetu v plnom rozsahu. Potrebné je vylúčiť prácu s grafikou a prispôsobiť ich možnostiam. Špecifiká tohto predmetu sú vo vzdelávacom programe pre žiakov so zrakovým postihnutím samostatne rozpracované v prílohe na stránkach Štátneho pedagogického ústavu

 

V prípade potreby môže dieťa so zrakovým postihnutím navštevovať tzv. prípravný ročník – ak dieťa dosiahlo k 1.septembru fyzický vek 6.rokov, avšak nedosiahlo školskú spôsobilosť a nie je u neho predpoklad primeraného zvládnutia prvého ročníka. Absolvovanie prípravného ročníka sa už považuje za plnenie povinnej školskej dochádzky.  

 

Príslušný vzdelávací program pre tento druh znevýhodnenia nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu  tu