Adresár

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva CŠPP

CŠPP patrí do systému školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie.  Zamestnáva psychológov a špeciálnych pedagógov,  sociálnych pedagógov a iných odborných pedagogických zamestnancov. 

Čo robí
Zaoberá sa deťmi so zdravotným postihnutím (postihnutia mentálne, zrakové, sluchové, telesné, autisti a deti s pervazívnymi poruchami, vývinové poruchy učenia, vývinové poruchy aktivity a pozornosti, poruchy reči). Vyhľadáva deti s postihnutím, deti rizikové a ohrozené postihnutím, robí prevenciu pred negatívnym dopadom postihnutia na osobnosť, pomáha deťom, rodičom aj učiteľom zvládať výchovné a vzdelávacie ťažkosti, plynúce z postihnutia.

V rámci svojej činnosti centrum vykonáva diagnostiku, poradenstvo, reedukácie, vedenia, intervencie, terapie, metodické vedenia, nastavuje stimulačné a rozvíjajúce programy a mnoho iných činností.
Usmerňuje činnosť školských špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa v MŠ, ZŠ, SŠ.

Svoje služby poskytuje deťom prevažne vo veku od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie. 

CŠPP ako súčasť Liečebno - výchovného sanatória, Košice - Barca
CŠPP ako súčasť Odborného učilišťa internátneho, Snina
CŠPP ako súčasť Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej, Levoča
CŠPP ako súčasť Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej, Prešov
CŠPP ako súčasť Spojenej školy internátnej, Bratislava-Nové Mesto
CŠPP ako súčasť Spojenej školy internátnej, Humenné
CŠPP ako súčasť Spojenej školy internátnej, Michalovce
CŠPP ako súčasť Spojenej školy internátnej, Stará Ľubovňa
CŠPP ako súčasť Spojenej školy internátnej, Svidník
CŠPP ako súčasť Spojenej školy internátnej, Trebišov
CŠPP ako súčasť Spojenej školy internátnej, Vranov nad Topľou
CŠPP ako súčasť Spojenej školy internátnej, Ždaňa