Adresár

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva CŠPP

CŠPP patrí do systému školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie.  Zamestnáva psychológov a špeciálnych pedagógov,  sociálnych pedagógov a iných odborných pedagogických zamestnancov. 

Čo robí
Zaoberá sa deťmi so zdravotným postihnutím (postihnutia mentálne, zrakové, sluchové, telesné, autisti a deti s pervazívnymi poruchami, vývinové poruchy učenia, vývinové poruchy aktivity a pozornosti, poruchy reči). Vyhľadáva deti s postihnutím, deti rizikové a ohrozené postihnutím, robí prevenciu pred negatívnym dopadom postihnutia na osobnosť, pomáha deťom, rodičom aj učiteľom zvládať výchovné a vzdelávacie ťažkosti, plynúce z postihnutia.

V rámci svojej činnosti centrum vykonáva diagnostiku, poradenstvo, reedukácie, vedenia, intervencie, terapie, metodické vedenia, nastavuje stimulačné a rozvíjajúce programy a mnoho iných činností.
Usmerňuje činnosť školských špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa v MŠ, ZŠ, SŠ.

Svoje služby poskytuje deťom prevažne vo veku od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie. 

CŠPP ako súčasť Spojenej školy, Bardejov
CŠPP ako súčasť Spojenej školy, Bratislava-Dúbravka
CŠPP ako súčasť Spojenej školy, Bratislava-Karlova Ves
CŠPP ako súčasť Spojenej školy, Dobšiná
CŠPP ako súčasť Spojenej školy, Dunajská Streda
CŠPP ako súčasť Spojenej školy, Komárno
CŠPP ako súčasť Spojenej školy, Košice-Vyšné Opátske
CŠPP ako súčasť Spojenej školy, Lipany
CŠPP ako súčasť Spojenej školy, Malacky
CŠPP ako súčasť Spojenej školy, Nitra
CŠPP ako súčasť Spojenej školy, Nové Zámky
CŠPP ako súčasť Spojenej školy, Pezinok