Vytvorené: pred 5 rokmi

DysPro

Program DysPro je počítačový program zameraný najmä pre výučbu slovenského jazyka pre žiakov na I. stupni základných škôl a úspešne sa používa pri špecifických poruchách učenia, najmä pri dyslexii.

Ako funguje
Cvičenia umožňujú rozvíjať základné dielčie funkcie, potrebné pre učenie - zrakové aj sluchové vnímanie, v 18-tich cvičeniach si deti rozvíjajú gramatiku aj  čítanie. DysPro obsahuje nahovorenú slovnú zásobu s viac ako 500 vetami a 2 800 slovami, čo podporuje rozvoj rečových schopností, slovnej zásoby a dá sa využiť aj u žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, napr. pri individuálnych logopedických intervenciách. 

Program obsahuje  v skúšajúci i vyučujúci režim. V skúšajúcom režime je celý priebeh úlohy/cvičenia a jej výsledok zaznamenaný v tabuľke výsledkov. Vyučujúci režim umožňuje zadať len správnu odpoveď. Zaznamenávanie výsledkov a nahovorená slovná zásoba umožňujú prácu s programom aj bez potreby stáleho odborného dozoru zo strany dospelého, dieťa s ním vie po usmernení pracovať samé. 
 
Možnosti programu DysPro

  • Sluchové cvičenia
Cvičenia sú zamerané na precvičovanie sluchovej analýzy a syntézy -  podporujú nácvik rozkladu počutého slova na jednotlivé hlásky, nácvik analýzy slov na prvú a poslednú hlásku, rozklad slova na slabiky.  Pomáhajú trénovať vnímanie dĺžky slabík v slove a tým aj používanie dĺžňov pri písaní. 

  • Zrakové cvičenia
Cvičenia sú zamerané na zrakovú diferenciáciu, spoznávanie a zrakové rozlišovanie písmen, tréning zrakovej pozornosti, rozlišovanie reverzných písmen d-b-p

  • Cvičenia čítania
Cvičenia sú zamerané na tréning prepájania dvoch modalít – zrakovej s rečovou. Obsahujú aj čítanie nezmyselných slabík a pseudoslov na zlepšovanie techniky čítania, ako aj cvičenia na rozvoj slovnej zásoby  - základnej aj pokročilej. 

  • Gramatické cvičenia
Cvičenia sú zamerané na precvičovanie gramatických javov:  mäkké a tvrdé spoluhlásky, doplňovanie i/y do slov po d, t, n, l, nácvik koncovky -ou/-ov, rozlišovanie ä/e, písanie prídavných mien, vybraných a odvodených slov aj cvičenia na určovanie slovných druhov – podstatné mená, prídavné mená, slovesá.

Program ponúka zvukový doprovod a pomocníka pre rodiča s návodmi, ako využívať konkrétne úlohy a cvičenia. Pre výraznejšiu úspešnosť je vhodné program kombinovať s učením typu ceruzka – papier, aby žiak vedel uplatniť naučené v procese písania.