Vytvorené: pred 5 rokmi

DysCom

DysCom je počítačový audiovizuálny program spracovaný v slovenskom jazyku. Je určený pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, ale i pre deti bez špeciálnych potrieb.

Program sa dá použiť ako podpora pri výučbe čítania, písania najmä u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - s poruchami učenia, s poruchami pozornosti. Najnovšie verzie programu obsahujú i texty v rómčine.

Je evidovaný v Národnom registri učebníc ako materiálno didaktický prostriedok, odporúčaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako učebná pomôcka  vo výchovno- vzdelávacej a poradenskej činnosti škôl a školských zariadení. Slúži ako pomocník pre prácu pedagógov, špeciálnych pedagógov, psychológov, ale i pre rodičov na prácu s deťmi doma.

Program je pre deti veľmi pútavý, pestro ilustračne obohatený obrázkami. Použiteľný je pre širokú vekovú škálu na rôznej úrovni rozvoja mentálnych schopností, vedomostí a znalostí detí. DysCom umožňuje individuálnu prácu pre každé dieťa.

Oblasti podpory
DysCom program ponúka 4 základné oblasti podpory:
  1. Orientácia – precvičuje orientáciu na ploche, orientáciu v číselnom rade, pravo-ľavú orientáciu v priestore, časovú a smerovú orientáciu 
  2. Čítanie – zahŕňa cvičenia od zoznamovania sa s písmenkami v predškolskom a predčitateľskom období až po texty pre žiakov na 2. stupni ZŠ, či žiakov špeciálnych základných škôl
  3. Písanie – rozvíjanie obsahovej, gramatickej stránky jazyka a tiež fonematického uvedomovania so zameraním na nadobúdanie jazykových zručností v súlade so vzdelávacím programom základnej aj špeciálnej školy 
  4. Rozvoj zrakového vnímania – cvičenia na rozvíjanie a reedukáciu zrakového vnímania, priestorového vnímania, vizuomotoriky a pravo-ľavej orientácie detí od predškolského veku po 2. stupeň základných ako aj  špeciálnych škôl.

Ako funguje
V programe je možné podľa individuálnych potrieb dieťaťa nastaviť stupeň náročnosti vzhľadom k jeho aktuálnym vedomostiam, fyzickému veku, ale aj rozličné stupne rýchlosti, prispôsobujúce sa východiskovým, aktuálnym schopnostiam žiaka.

DysCom  je audiovizuálne spracovaný (ozvučený hlasom), v prípade potreby sa dá  využiť teda aj hlasové zadanie úlohy. Taktiež obsahuje okamžité hlásenie chýb, vie sám skontrolovať správnosť vyriešenia úlohy a dať dieťaťu spätnú väzbu o správnosti jeho riešenia.  
Pre zvýšenie motivácie dieťaťa k práci s programom obsahuje aj motivačné hry, ktoré nasledujú ako odmena po splnených úlohách a takto pomáhajú udržať dlhšiu koncentráciu a pozornosť dieťaťa pri práci s úlohami. 

Komu je určený
DysCom program je určený najmä pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, so všetkými druhmi postihnutí alebo oslabení, ale aj deťom a žiakom:
  • zo sociálne znevýhodňujúceho či málo podnetného prostredia,
  • z iného sociokultúrneho alebo iného jazykového prostredia, 
  • nadaným a talentovaným deťom,
  • deťom demotivovaným dlhodobou školskou neúspešnosťou, 
  • deťom s rizikom rozvoja porúch učenia  

V dospelom veku 
je možné dobré praktické využitie programu u pacientov po cievnych mozgových príhodách - na rozvoj kognitívnych funkcií, znovunadobudnutie schopnosti čítať, rozvoj poškodených jazykových schopností a pod.