Vytvorené: pred 5 rokmi

FONO

PC programy z radu FONO sú multimediálne logopedické programy firmy Emit plus, s.r.o so zameraním na rozvíjanie komunikačných zručností a slovnej zásoby. Určené sú pre deti s narušenou komunikačnou zručnosťou, deti s vývinovými poruchami učenia a s rôznymi inými špeciálnymi potrebami. Dajú sa však využiť aj pre dospelých pacientov po cievnych mozgových príhodách či s rôznymi komunikačnými ťažkosťami a deficitmi.

Historicky existujú tri generácie programu Fono  -  Fono1, Fono2, Fono3.  

Fono1
prvá verzia programu sa však dnes už nepoužíva, pretože na novších typoch Windows nefunguje. 

Fono2  
ako druhá generácia programu má aj odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako materiálny didaktický prostriedok, určený pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou zručnosťou a je zaradený do zoznamu odporúčaných didaktických prostriedkov. 

Obsahuje 5 samostatných tréningových oblastí -  sú to rozcvička, asociácie, fonematický sluch, okienkové čítanie a prehrávač daktylných zvukov.
 • Rozcvička – cvičenia rozvíjajú motoriku artikulačných orgánov. Jednotlivé cviky dieťa môže v opakovať, posúvať dopredu a dozadu, triediť, kontrolovať cviky po jednotlivých obrázkoch a pod. Obsahuje 37 cvikov, ktoré dieťa napodobňuje.
 • Asociácie – cvičenia umožňujú správne pochopiť a vnímať jednotlivé slová v súvislostiach a následne ich zatriediť do sémantického systému. Dieťa si daný pojem osvojí a vie ho následne použiť v rôznych kontextoch. V ponuke je 1 000 slov z bežnej slovnej zásoby, ktoré sú znázornené skutočným obrázkom  a roztriedené do okruhov, ako napr. potraviny, zelenina, ovocie, hračky, zvieratá, jedlo, oblečenie, časti tela, ľudia, činnosti, príroda a záhradka, dom a zariadenie, dopravné prostriedky a pod. K obrázkom je priradená hlasová forma slova, písomná forma slova aj videosekvencia zaznamenávajúca artikulačný pohyb pri výslovnosti daného slova. Slová sú podľa náročnosti rozdelené do piatich úrovní, pre lepšie prispôsobenie sa intelektuálnym potrebám užívateľa. K niektorým pojmom je priradená aj zvuková podoba, napr. smiech, trúbenie auta, zvonenie telefónu.
 • Fonematický sluch – cvičenia hravým spôsobom rozvíjajú fonematické diferenciácie hlások, tzn. slová, ktoré sa odlišujú len v jednej hláske (vrak-prak, pes-les a pod.). Cvičenia napomáhajú odhaliť deficity v sluchovej diferenciácii. K väčšine konkrétnych pojmov je priradená aj obrazová podoba slova. Zásoba obsahuje aj slová abstraktné. 
 • Okienkové čítanie – cvičenia pomáhajú deťom ľahko a prístupne rozvíjať zručnosti čítania. Ponúknuté sú rozličné techniky čítania a cvičenia obsahujú 25 textov pre rôzne kategórie čitateľov (podľa úrovne osvojeného čítania, podľa veku, záujmu a pod.). 
 • Prehrávač daktylných zvukov – umožňuje prehrávať napísaný text daktylnými znakmi. Text zapisovaný pomocou počítača sa po vybratí tohto programu postupne prepisuje daktylnými znakmi. 

Fono3
predstavuje najnovšiu generáciu online programov – je použiteľný na všetkých zariadeniach s internetovým prehliadačom: notebooky, tablety, mobilné telefóny.
Funguje v slovenčine, češtine, angličtine a španielčine. Užívateľ si môže vybrať štýl zobrazenia „Pre deti“, „Pre dospelých“, „Pre slabo vidiacich“ (zvýraznený kontrast a zväčšená veľkosť písma), „Pre autistov“ (odstránené sú prvky pôsobiace pri tejto diagnóze rušivo).

Cvičenia sú určené na profesionálnu terapiu aj na domáce cvičenia formou hry pre deti predškolského aj školského veku. Po registrácii môže záujemca získať program na 7 dní zadarmo a následne si môže zakúpiť niektorý z ponúkaných predplatiteľských balíčkov - Basic, Profi a Multi.

Kategórie
Programy sú organizované v kategóriách označených farebne podľa toho, akú asistenciu pri práci potrebujú: 
 • Zelená kategória – programy, s ktorými môže pracovať, cvičiť žiak sám
 • Modrá kategória – programy, ktoré vyžadujú asistenciu inej osoby – tá však nemusí byť kvalifikovaná, napr. rodič, učiteľ, kamarát a pod. 
 • Oranžová kategória – programy, ktoré vyžadujú spoluprácu s kvalifikovanou osobou (logopédom, špeciálnym pedagógom...) a neodporúča sa používať ich bez prinajmenšom konzultácie s odborníkom.

Niektoré animácie sú doplnené zvukom, dajú sa nastaviť aj pomocné animácie a nastavovať viaceré parametre (napr. odmeňovanie, navádzanie na správnu odpoveď, vytvorenie profilu pre rôzne diagnózy a pod.). 

Tréningové oblasti
Obsahuje cvičenia, rozdelené do tréningových oblastí: čítanie, písanie, reč, myslenie a pamäť. 
 • Čítanie - obsahuje cvičenia na začiatočné čítanie, fonematické uvedomovanie a skladbu slov.
 • Písanie - obsahuje cvičenia na fonematické uvedomovanie, grafomotoriku a skladbu slov 
 • Reč - sú cvičenia na zajakavosť, pre nehovoriacich, na výslovnosť a cvičenia pamäti pohybových sekvencií 
 • Myslenie - obsahujú cvičenia na rozvoj myslenia typu: nájdi čo tam nepatrí, nájdi rozdiely a usporiadanie
 • Pamäť - sú cvičenia na krátkodobú pamäť a na pamäť pohybových sekvencií.