Vytvorené: pred rokom

Ľavák

Každý z nás je obvykle pravák alebo ľavák a len menší počet ľudí v populácii dokáže pracovať rovnocenne oboma rukami (tzv.ambidextria). To, ktorú ruku prednostne používame, súvisí s tzv. lateralizáciou nášho mozgu. Výraz lateralita označuje prednostné používanie jedného z párových orgánov nášho tela - teda nie len rúk, ale všetkých našich pohybových aj zmyslových (oči, uši) orgánov.

Lateralita je odborníkmi dlhodobo sledovanou oblasťou fungovania ľudského organizmu a existuje mnoho rôznych teórií, ktoré toto fungovanie vysvetľujú.
Najznámejšou, v súčasnej dobe vedecky overenou a prijatou je teória neuropsychológa Rogera Sperryho , ktorý bol za svoje výskumy a odhalenia fungovania jednotlivých hemisfér mozgu ocenený v r.1981 Nobelovou cenou. 

Je známe, že mozog má dve hemisféry - pravú a ľavú, pričom každá polovica ovláda opačnú stranu nášho tela. Obe hemisféry však navzájom spolupracujú, jedna je ale obvykle aktívnejšia,  dominantnejšia. U prevažnej časti populácie prevláda dominancia ľavej hemisféry a preto je vo svete štatisticky väčší počet pravákov. Tí, u ktorých prevažuje dominancia fungovania pravej hemisféry, sú ľaváci. Uvádza sa, že v populácii je ich približne 10%. Táto teória je však v posledných rokoch upresňovaná a aj spochybňovaná. Hovorí sa o najnovších výskumoch a predpokladoch, že za našu lateralizáciu zodpovedá skôr miecha, nie mozgové hemisféry, a že o tom, či bude dieťa pravák alebo ľavák sa rozhoduje už približne od 8.týždňa tehotenstva.

Každá polovica nášho mozgu plní v organizme odlišné, špecifické funkcie, navzájom však musia spolupracovať.
Podľa výskumov pravá hemisféra je skôr "umelecká", zodpovedá napr. za schopnosť priestorového vnímania, za emócie, tvorivosť, uprednostňuje obrázky pred slovami a intuitívne myslenie.
Ľavá polovica mozgu je sídlom reči, jazyka, počítania, logiky. Spolupráca medzi oboma polovicami je veľmi dôležitá najmä pre plánovanie, rozhodovanie.

Školsky najdôležitejšie je však chápanie prednostného používania ľavej ruky rovnocenne ako používanie pravej ruky. Dnes už precvičovanie ľavákov na pravákov v škole je prežitou skutočnosťou a pevne veríme, že sa už nenájde pedagóg (ale ani rodič), ktorý by "ľavoruké" dieťa nútil do prednostného používania pravej ruky. Dávno je známe, že takéto precvičovanie môže spôsobiť dieťaťu výrazné ťažkosti (v učení, emočné, osobnostné). Avšak je známou skutočnosťou, že podporovanie spolupráce oboch hemisfér a ich trénovanie (bez ohľadu na to, ktorá z vyššie uvedených teórií je pravdivá) môže školským výkonom dieťaťa len pomôcť (napr. aj v rozvoji niektorých exekutívnych funkcií).

Viac o fungovaní jednotlivých hemisfér v súvislosti s učením nájdete napr. aj tu.
Nové výskumy nemeckých univerzít napr. aj tu