Vytvorené: pred 2 rokmi

Deti cudzincov

Zákony Európskej únie a aj Ústava našej republiky zaručuje slobodu pohybu a pobytu. Čím ďalej tým viac sa aj v systéme nášho školstva stretávame s deťmi cudzincov a do nášho vzdelávania sú čoraz viac zahŕňané prvky multikultúrnej výchovy. V praxi však nie je vždy celkom jasné, ako má škola postupovať.

Deti cudzincov na našom území podliehajú povinnej školskej dochádzke  a pre úspešnú integráciu potrebujú pomoc štátu. Zaraďujú sa do príslušného ročníka ZŠ podľa úrovne vzdelania a znalosti slovenského jazyka.

Školám je uložená povinnosť organizovať základné a rozširujúce kurzy štátneho jazyka pre deti cudzincov.  Z poverenia Ministerstva školstva bola vypracovaná Koncepcia výchovy a vzdelávania detí migrujúcich rodičov. Vypracované boli metodické odporúčania, kurikulum slovenských reálií pre deti cudzincov či učebný plán pre kurz štátneho jazyka pre deti cudzincov.

Všetky schválené materiály nájdete tu