Vytvorené: pred rokom

CAN syndróm

Skratkou CAN sa označuje syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa. Skratka je odvodená z anglického názvu Child Abuse and Neglect. Pojem bol definovaný v roku 1992 Zdravotnou komisiou Rady Európy. 

Zahŕňa pomerne široké spektrum ubližovania deťom:
  1. fyzické týranie 
  2. psychické týranie
  3. sexuálne zneužívanie 
  4. zanedbávanie 
  5. šikanovanie 
  6. systémové týranie (druhotné ponižovanie) 
  7. sekundárna viktimizácia  - nedôvera v to, čo dieťa hovorí, obviňovanie dieťaťa a prenášanie zodpovednosti, odoberanie z rodiny, opakované výpovede
  8. Munchhausenov syndróm by proxy (t.j. v zastúpení)  - predstieranie, vymýšľanie telesných alebo psychických zdravotných ťažkostí a chorôb, zveličovanie príznakov somatického alebo duševného ochorenia, pričom hlavným účelom najčastejšie matiek s takýmto počínaním voči dieťaťu je domôcť sa opakovaných, často aj bolestivých či nepríjemných opakovaných lekárskych vyšetrení, zákrokov alebo hospitalizácií dieťaťa Dospelá osoba má potom z toho plynúce nejaké výhody (napr. ľutovanie a ohľady zo strany okolia, poberanie sociálnych dávok  a pod.)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch vydalo:

  • Koordinačnú príručku s mnohými informáciami ku koordinácii ochrany detí pred násilím. Príručku nájdete tu
  • Príručku o syndróme CAN - nájdete tu .