Vytvorené: pred 5 rokmi

Oneskorovanie psychomotorického vývinu

K základným zložkám, ktoré sa hodnotia pri posudzovaní úrovne psychomotorického vývinu (PMV) dieťaťa patria: 
  • rozvoj hrubej a jemnej motoriky
  • rozvoj reči 
  • rozvoj sociálneho správania a poznania 

PMV súvisí s rozvojom centrálnej nervovej sústavy pred aj po narodení dieťaťa, s jeho fyzickým zdravím, ako aj zároveň závisí od mnohých ďalších faktorov - napr. od výživy, dostatku či nedostatku podnetov z okolia a pod. 
Aj keď každé dieťa je individuálne, osobité, predsa len existujú určité normy, spoločné črty a medzníky, ktoré sú pre všetky deti v daných vekových obdobiach príznačné, spoločné, charakteristické. Ak je úroveň niektorej zložky v danom vývinovom období znížená, nedostatočná, odrazí sa to negatívne na  celkovom vývine dieťaťa, prejaví sa zaostávaním, oneskorovaním PMV. Napr. ak dieťa začne neskoro chodiť či nerozpráva, ovplyvňuje to jeho proces poznávania okolitého sveta aj jeho sociálne správanie, s čím môžu v budúcnosti súvisieť mnohé ďalšie ťažkosti (v učení, v správaní). 
Psychomotorický vývin má svoj zákonitý priebeh a jeho zaostávanie, oneskorovanie je varovným signálom, ktorý je potrebné sledovať a následne vývin stimulovať.  
Časté býva zaostávanie, oneskorovanie PMV u predčasne narodených detí (t.j.u detí narodených pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva).