Vytvorené: pred 2 rokmi

Slabo prospievajúci žiak

Škola patrí všetkým. Bez ohľadu na to, z akej je dieťa rodiny, akú má farbu pleti, s akým hendikepom sa narodilo, aké prekážky musí v živote prekonávať. 

Každý rok v septembri zasadne do školských lavíc množstvo detí a ich štartovacia čiara nikdy nie je celkom jednotná. Nie sme klonovaní, sme rozdielni. Ktosi múdry povedal, že práve škola je priestorom, ktorý by mal  pomáhať rozdiely prekonávať a nie ich posilňovať, aby mali všetci šancu do budúcna – do veľkého dospelého sveta, ktorý nikdy nie je veľmi jednoduchý.  

Poslušný, aktívny, zdravý, inteligentný, šikovný, usilovný a bezproblémový žiak je snom každého učiteľa. Ale len ten z opačnej strany krivky preverí skutočné učiteľovo majstrovstvo. 
Medzi tých, ktorí sú náročnejší na takéto pedagogické majstrovstvo, patria aj slabo prospievajúci žiaci. 

Dôvody a príčiny ich slabšieho prospievania môžu byť pestré: 
  • nepodnetné alebo slabo podnetné rodinné prostredie  
  • slabá motivácia pre učenie a školské výkony
  • časté absencie (z rôznych, nie len zdravotných dôvodov)
  • sociálne znevýhodňujúce prostredie  
  • nižšie intelektové schopnosti 
  • a mnohé iné alebo aj ich vzájomná kombinácia

Za slabo prospievajúceho žiaka je v škole obvykle považovaný najmä taký žiak, ktorého vzdelávacie výsledky nevytvárajú predpoklad na úspešné zvládnutie predpísaného obsahu vzdelávania.  Môže to byť však aj taký žiak, ktorý z rôznych dôvodov nedosahuje učebné výsledky primerané svojim rozumovým a osobnostným predpokladom a danostiam. 

Sú aj takí žiaci, ktorí len práve teraz, len práve v tomto období prežívajú neľahké či náročnejšie obdobie vo svojom živote, pasujú sa s ťažkosťami – väčšími či menšími, zdravotnými, emočnými, rodinnými, či s akoukoľvek nepriazňou osudu, alebo len prežívajú obavy, úzkosť, strach, pocity menejcennosti a  tieto skutočnosti sa negatívne podpíšu  na ich školskom výkone. Všetci si zaslúžia a majú právo, aby sa na nich nazeralo ako na individuality – nie ako na rušivé či prekážajúce faktory, ktoré neplnia očakávania svojho okolia (rodičov či učiteľov). 
 
Preto sa dnes tak často hovorí o inklúzii a inkluzívnej škole ako o škole pre všetkých, kde každý žiak (nie len ten s evidentným postihnutím, hendikepom či závažnejším znevýhodnením) má právo na individuálny prístup, na vzdelávanie takými metódami, takými postupmi a prístupmi, takými formami, ktoré sú pre neho najlepšie, najprijateľnejšie a ktoré zabezpečia jeho maximálne osobnostné a vedomostné napredovanie. 

Úlohou školy je každodenne žiakom pomáhať, realizovať také podporné opatrenia, nachádzať také riešenia, ktoré všetkým deťom zabezpečia osobnostný aj vedomostný rozvoj a progres, pomôžu v rôznych životných situáciách, bez stigmatizácie. Pre mnohé deti učenie nie je práve prechádzkou ružovou záhradou a bez špecifickej pomoci môžu v učení (a nielen v učení) zlyhávať. Každý mozog sa učí inak. Keď sa dieťa cíti bezpečne, je pripravené učiť sa, nasávať vedomosti, rozvíjať sa, rásť. Ale takmer každé dieťa počas školskej dochádzky potrebuje v určitom období alebo v určitých situáciách rôznu špecifickú podporu, špecifickú pomoc. Školy preto na pomoc a podporu slabo prospievajúcich žiakov môžu využívať služby podporných tímov odborných zamestnancov - školského alebo poradenského špeciálneho pedagóga, školského alebo poradenského psychológa, výchovného poradcu, liečebného pedagóga, sociálneho pedagóga. V našich školách by preto v rámci inklúzie títo odborníci mali mať širšie uplatnenie, ako "len" užšiu špecifickú prácu s deťmi s postihnutím a zdravotným znevýhodnením.

Opatrenia zamerané na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní ZŠ zhrnula štátna školská inšpekcia do materiálu, ktorý nájdete tu