Vytvorené: pred 5 rokmi

Sociálne znevýhodňujúce prostredie

Popis


Taký široký pojem, ako je sociálne znevýhodňujúce prostredie (SZP) nie je vôbec ľahké zhrnúť do niekoľkých slov. V  školskom prostredí sa všeobecne využíva toto označenie na pomenovanie sociálneho prostredia žiaka, v ktorom ten vyrastá a ktoré samozrejme na neho vplýva - pôsobí na jeho osobnostné prežívanie a aj na jeho školský výkon. 

Do kategórie "žiak zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia" môže patriť žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa/žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti.

Čo je považované v školstve za sociálne znevýhodňujúce prostredie
Podľa usmernení Ministerstva školstva sa za SZP považuje prostredie, ktoré charakterizujú aspoň tri z nasledovných kritérií:
  • rodina, v ktorej dieťa žije, neplní základné funkcie – socializačno-výchovnú, emocionálnu a ekonomickú,
  • chudoba a hmotná núdza rodiny dieťaťa,
  • aspoň jeden z rodičov dieťaťa je dlhodobo nezamestnaný, patrí k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie,
  • nedostatočné vzdelanie zákonných zástupcov – aspoň jeden z rodičov nemá ukončené základné vzdelanie,
  • nevyhovujúce bytové a hygienické podmienky, v ktorých dieťa vyrastá – absencia miesta na učenie, postele, elektrickej prípojky, pitnej vody, WC,
  • vyučovací jazyk školy je iný ako jazyk, ktorým dieťa hovorí v domácom prostredí,
  • rodina dieťaťa žije v segregovanej komunite,
  • sociálne vylúčenie komunity alebo rodiny dieťaťa z majoritnej spoločnosti.

Čo ďalej 


Ak je dopad tohoto prostredia na vzdelávanie žiaka a na jeho osobnosť negatívny alebo problematický, je možná realizácia úprav vo vzdelávaní dieťaťa v škole tak, aby sa zabezpečilo jeho čo najlepšie prospievanie, čo najbezproblémovejší osobnostný rozvoj, výchova a vzdelávanie. 

Často sa takáto podpora realizuje v spolupráci so školským psychológom, školským špeciálnym alebo sociálnym pedagógom, alebo v spolupráci s odborníkmi v príslušných poradniach

Špecifiká vo vzdelávaní


Kde sa môžu vzdelávať
Deti a žiaci zo SZP sa vzdelávajú v každej bežnej škole
  • ak je to potrebné, môže takýto žiak  niektoré  pre neho problémové vyučovacie predmety absolvovať v rámci individuálneho vzdelávacieho programu,
  • ak je to potrebné, môžu sa vo všetkých predmetoch vzdelávať podľa individuálneho vzdelávacieho programu (IVP), ktorý vypracuje škola v spolupráci s príslušnou poradňou a  zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť

Usmernenia a možnosti postupov pri vzdelávaní žiakov  zo SZP nájdete aj tu: