Vytvorené: pred 5 rokmi

Exekutívne funkcie

Okrem kognitívnych - teda v preklade poznávacích funkcií - sú pre proces učenia dieťaťa a jeho efektívnu školskú prácu potrebné aj funkcie exekutívne - riadiace, výkonnostné. 

Tieto funkcie nespracovávajú žiaden obsah, ale aktivujú a riadia kognitívne funkcie. Umožňujú plánovanie činnosti, určenie a dodržiavanie postupov a pravidiel, určenie priorít, efektívne využívanie času, organizovanie všetkého druhu, riešenie problémov, schopnosť priebežne opravovať, kontrolovať, schopnosť riadiť pozornosť určitým smerom. Vďaka týmto funkciám môžeme tiež zladiť vykonávanie niekoľkých činností naraz. Exekutívne funkcie nikdy nepracujú osamote, ale vždy len v spolupráci s inými kognitívnymi funkciami.

Za zhoršením či narušením exekutívnych funkcií často stojí poškodenie alebo dysfunkcia v niektorej oblasti centrálneho nervového systému. Môže to niesť so sebou impulzivitu v konaní, nesústredenosť, nedostatok kontroly nad vlastným správaním, neschopnosť vytvárať stratégie, poučiť sa z chýb, ľudovo povedané neschopnosť "zorganizovať sa".  Funkcie sa však dajú trénovať, posilňovať a rozvíjať.

Medzi najdôležitejšie exekutívne funkcie (nie len) v období školského veku patrí pracovná pamäť a kognitívne plánovanie.
Pracovná pamäť - je dočasné, krátkodobé udržanie podnetov v pamäti, udržanie informácie pre účely ďalšieho narábania s ňou. Pracovná pamäť je závislá na pozornosti, na schopnosti zamerať a udržať pozornosť.
Kognitívne plánovanie - je to najvyššia kognitívna funkcia pomocou ktorej sme schopní stavať na svojich minulých skúsenostiach a  premietnuť ich do budúcnosti, sme schopní vytvárať stratégie a nekonať len systémom pokus - omyl. 

V školskom období nachádzame rôzne poruchy exekutívnych funkcií v rôznom stupni a v rôznych kombináciách najmä u žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, ako aj v rôznych formách u žiakov s poruchami učenia. Ich rozvoj je pre primerané školské výkony podstatný.

Jednoduchý prehľad základných exekutívnych funkcií nájdete aj tu, prípadne viac aj tu.

Viac aj v našich článkoch: