Vytvorené: pred mesiacom

Odmeny a tresty - benefity a dôsledky

Odmeny a tresty - benefity a dôsledky

Zdroj Pixabay, licencia

Ako na odmeny a tresty pre dieťa ? To je častá otázka od rodičov smerom k špeciálnym pedagógom a psychológom. Nastaviť dieťaťu systém odmien a trestov nie je vôbec jednoduchá záležitosť (a to ani doma, ani v škole). Čo im môžeme poradiť?

Nesprávne nastavené alebo nedôsledne uplatňované opatrenia sa môžu minúť účinku, môžu byť celkom neefektívne, viesť k nerešpektovaniu zo strany dieťaťa či niekedy aj k opozičnému vzdoru.

Čo poradiť rodičom, učiteľom

V prvom rade je vždy nevyhnutné výrazne odlišovať, ktoré správanie je vzhľadom k svojmu veku (alebo napríklad aj vzhľadom k prítomnosti ADHD, mentálneho postihnutia či iných porúch) dieťa už schopné kontrolovať a ovplyvniť, a ktoré ešte nie.

Nastaviť hranice

Dieťa či žiak musí vždy bezpodmienečne vedieť, čo vlastne od neho chceme. Preto potrebuje pomenovať hranice, pravidlo vždy čo najpresnejšie, najkonkrétnejšie, zrozumiteľne, jednoznačne a veku primerane.

Nesnažme sa nastaviť naraz veľa pravidiel, pretože dieťa ich nebude schopné všetky dodržať a najskôr sa stane, že takto nedodrží ani jedno. Vhodnejšie je zvoliť systém postupných, malých krokov - najprv nastaviť jedno pravidlo, dôsledne pracovať na jeho utvrdzovaní spolu s bezpodmienečným uplatnením dohodnutých benefitov a dôsledkov. Pracovať na jednom pravidle dovtedy, kým dieťa nebude schopné ho automaticky dodržať a až potom nastaviť ďalšie.

Pomenovať benefity a dôsledky

Čo najpresnejšie a veku primerane určiť benefity pri dodržaní pravidla, hranice, pri splnení požiadavky a taktiež čo najpresnejšie, najkonkrétnejšie pomenovať aj dôsledky, sankcie pri nesplnení, nedodržaní hranice, pravidla. Nastaviť presný a jednoznačný systém benefitov za primerané správanie a dôsledkov za neprimerané prejavy. Využívať veku primerané odmeny (výhody, benefity) a tresty (sankcie, dôsledky) - malým deťom malé, väčším deťom väčšie.

Ako tresty, dôsledky skôr uprednostniť sankcie typu odmietnutia výhod pred zákazmi a príkazmi. Využívať možnosť kompromisnej dohody či voľby s uvedením pozitívnych aj negatívnych dôsledkov. Využiť možnosť odčinenia, odpustenia za istých - presne pomenovaných podmienok.

Stavať na pozitívnom

Nestavať iba na represívnych opatreniach, iba na príkazoch či iba na zákazoch týkajúcich sa nechceného správania, ale najmä na pozitívnych, na podporujúcich, na stimulujúcich k chcenému správaniu. Napríklad poskytovať častejšiu pozitívnu spätnú väzbu, posilňujúcu chcené správanie, namiesto častej alebo neustálej negatívnej - lebo aj to je posilňovanie, v tomto prípade však posilňovanie  toho negatívneho, nechceného.

Výrazne uprednostňovať využívanie pozitívnej motivácie a stavať na nej - na negatívnom sa stavať nedá. Hľadať a využívať najmä činnosti, ktoré má dieťa rado a bez problémov pri nich vydrží, hľadať oblasti a záľuby, ktoré sú jeho silnou stránkou, o ktoré by nerado prišlo, ktorých by sa nerado vzdalo.

Na zapamätanie je dobré myslieť na príslovie "lepšia je lyžička medu, ako vedro octu".

Prijímať emócie

Nebrániť prejavu negatívnych emócií, sú súčasťou života. Nereagovať však pri nechcenom, nežiadúcom správaní vždy len slovami "toto nesmieš! .... toto musíš! ....", ale ukázať a učiť dieťa radšej vhodným, dovoleným a primeraným vzorcom správania (chápem... ale nabudúce to skús takto... )

Kontrolovať a byť dôsledný

Bezpodmienečne a dôsledne kontrolovať. Kontrolu však nesprevádzať kritikou a karhaním - tým vyjadrujeme sklamanie z dieťaťa, presvedčenie že to nedokáže, upozorňujeme na jeho zlyhávanie ......ale skôr povzbudzovaním (som presvedčený, že zajtra to bude lepšie, že to zvládneš, že to dokážeš aj inak, že ti to pôjde ...) 

Kontrolu dodržiavania nastavených pravidiel realizovať čo najskôr, denne. Rovnako denne alebo čo najskôr uplatňovať dôsledky. Riadiť sa zásadou, že tak trest, ako aj odmena musia prísť čo najskôr, najlepšie ihneď, ešte v ten istý deň - okamžite, alebo realizované v krátkom čase. Dlhodobé, dlhotrvajúce tresty či tresty s odkladom - o týždeň, mesiac zákazu a pod. - bývajú neúčinné a neefektívne.

Trest aj odmena by mal prísť tu a teraz, ihneď, čo najskôr. Po vymožení dôsledku dať dieťaťu jasne najavo, že začíname odznovu (v duchu "zajtra je zasa deň, znovu máš možnosť skúsiť to inak...urobil si to nerád, tak to skús dať do poriadku....).

Dieťa musí mať vedomosť o tom, že znovu môže skúsiť dodržať nastavené pravidlo 

V jednote je sila

Pri nastavovaní a uplatňovaní benefitov a dôsledkov nepostupovať viackoľajne (jeden zakáže, druhý dovolí) - a to tak doma, ako aj v škole. Ak jeden rodič nastaví, druhý musí dodržať, ak nastaví jeden učiteľ, musia všetci. Dôležité je postupovať spoločne škola + rodič, spoločne, dôsledne, vopred a najmä s chladnou hlavou premyslieť pre dieťa účinný a efektívny systém odmien a zmysluplných sankcií.