Vytvorené: pred 5 rokmi

Oneskorený vývin reči (OVR)

O OVR hovoríme vtedy, ak dieťa zaostáva v reči voči typickému vývinu. Ide o neskoršie dosahovanie rečových vývinových medzníkov (prvé slová, prvé vety,..). Uvažujeme o ňom približne od konca tretieho roku veku života dieťaťa.

Signály OVR

Za orientačné signály považujeme, ak vo veku dvoch rokov má dieťa niektorý z príznakov:

  • má aj pre blízkych nezrozumiteľnú reč

  • skoro všetko rozumie, ale len veľmi málo hovorí (vie povedať len menej ako 50 slov)

  • hovorí len izolované slová, aj to veľmi málo, nedokáže tieto slová spojiť ani do dvojslovných spojení

  • nepoužíva gestá, nemá komunikačný zámer

  • slabo rozumie, čo mu hovoríme , pričom ale sa nejedná o poruchu sluchu

  • slovná zásoba je vzhľadom k veku neprimeraná

  • nemá záujem o rozprávky, básničky, nerozumie im

Dopady na vzdelávanie

Dieťa s OVR pri vstupe do školy obvykle zaostáva za svojimi spolužiakmi v bohatosti slovnej zásoby. Má chudobnejší pasívny aj aktívny slovník, nedokáže slová alebo vety správne tvoriť alebo používať. V škole však už vyžadujeme vyšší stupeň dorozumievania sa s okolím - a to písanou rečou a nadobúdanie vedomostí čítaním. Často môže mať ťažkosti v komunikácii s rovesníkmi a z toho vyplývajúce následky (napr. aj poruchy správania).

Z týchto dôvodov žiak s OVR už pri vstupe do prvého ročníka vyžaduje špecifické podporné opatrenia vo vzdelávaní, ktoré posúdi školský alebo poradenský logopéd, špeciálny pedagóg, podľa potreby v spolupráci aj s inými odborníkmi.

Špecifiká vo vzdelávaní 


Špecifické predmety
Žiak s týmito ťažkosťami môže mať podľa potreby do svojho vzdelávania zaradený aj špecifický predmet alebo jeho obsah: 

  • Individuálna logopedická intervencia (ILI)  - tento predmetvzdeláva školský logopéd. Cieľom realizácie predmetu je v maximálnej možnej mierepodporiť u konkrétneho dieťaťa rozvoj reči a jazykových schopností, odstrániť alebo aspoň zmierniť NKS a edukačné nedostatky, ktoré vyplývajú z poruchy.   


Príslušný vzdelávací program, ktorý je zatiaľ platný pre tento druh znevýhodnenia, ako aj obsah špecifických predmetov nájdete na stránke NIVAM (bývalý Štátny pedagogický ústav) tu: