Vytvorené: pred 2 rokmi

Dyslália

Popis 


Je to najčastejšie narušenie komunikačnej schopnosti u detí – narušenie artikulácie. Každý pozná detskú reč, plnú nesprávnej výslovnosti hlások alebo hláskových skupín, vynechávania, zamieňania či nahrádzania hlások, komolenia slov.
Rodičom a dospelým znie takáto reč milo a v určitom vekovom období dieťaťa je to normálne, prirodzené, vývinové. Deti majú na to nárok. Ak však dyslália pretrváva dlho, môže prinášať negatívne dôsledky pre dieťa a jeho osobnosť (výsmech zo strany rovesníkov, pocity hanby, nechuť k čítaniu, dopad do písania a pod. 

Čo ďalej?


Návštevu odborníka – logopéda - by rodič nemal odkladať, ak badá v reči svojho dieťaťa akékoľvek nápaditosti. Ak po 24.mesiaci dieťa nemá potrebu komunikovať, alebo je jeho reč nezrozumiteľná, je potrebné navštíviť logopéda. K logopédovi je potrebné vybrať sa aj vtedy, ak  dieťa po 36.mesiaci má ešte stále chybnú výslovnosť hlások. Nesprávnou výslovnosťou hlások  je potrebné sa zaoberať čo najskôr.
Najneskôr však v predškolskom období - tak, aby do nástupu do školy dieťa výslovnosť hlások bezpečne zvládlo a malo zautomatizované ich správne používanie, aby sa chybná výslovnosť nefixovala.

Špecifiká vo vzdelávaní 


Kde sa môžu vzdelávať
Dieťa s touto diagnózou - ak to charakter jeho poruchy a jej dopadu na osobnosť a vzdelávanie vyžadujú - sa môže vzdelávať: 
  • v špeciálnej škole pre deti a žiakov s narušenými komunikačnými schopnosťami -NKS (tu má do vzdelávania automaticky zaradené jemu potrebné špecifické predmety) 
  • v špeciálnej triede pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, zriadenej v bežnej škole (ak ju škola má zriadenú) 
  • v každej bežnej škole formou školskej integrácie, ak škola dokáže vytvoriť na vzdelávanie konkrétneho žiaka primerané jemu potrebné podmienky  

Dĺžka vzdelávania žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS) môže byť v školskej integrácii (ale aj v špeciálnej triede a v špeciálnej škole) predĺžená až o dva roky nasledovne:
  • v špeciálnej škole – pre celú triedu, ak školský vzdelávací program príslušnej školy určí rozloženie obsahu vzdelávania niektorých ročníkov na obdobie dlhšie ako jeden školský rok;
  • v špeciálnej škole – individuálne - rozložením obsahu vzdelávania pre konkrétneho žiaka v súlade s jeho individuálnym vzdelávacím programom
  • v špeciálnej triede základnej školy - individuálne - rozložením obsahu vzdelávania pre konkrétneho žiaka v súlade s jeho individuálnym vzdelávacím programom
  • v školskej integrácii - individuálne - rozložením obsahu vzdelávania pre konkrétneho žiaka v súlade s jeho individuálnym vzdelávacím programom

Špecifické predmety
Žiak s touto diagnózou má podľa potreby do svojho vzdelávania zaradený aj špecifický predmet: 
  • Individuálna logopedická intervencia (ILI)  - tento predmet vzdeláva školský logopéd. Cieľom realizácie predmetu je v maximálnej možnej miere podporiť u konkrétneho dieťaťa rozvoj reči a jazykových schopností, odstrániť alebo aspoň zmierniť NKS a edukačné nedostatky, ktoré vyplývajú z poruchy.   

Príslušný vzdelávací program pre tento druh znevýhodnenia nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu tu: