Vytvorené: pred 2 rokmi

Eľkonin – tréning fonematického uvedomovania

Proces osvojovania si čítania a písania začína omnoho skôr, ako dieťa prvý krát prekročí školský prah. 

Medzi schopnosti, bez ktorých by čítanie a písanie nešlo, patria: 
 • dobrý jazykový cit, 
 • schopnosť súvislo rozprávať na tému, 
 • dobré zrakové vnímanie a pozornosť,
 • ďalej schopnosť rozmýšľať o jazyku, jeho štruktúre, uvedomovanie si hláskovej štruktúry slova (tzv. fonematické uvedomovanie). 

 Ak má dieťa tieto schopnosti málo rozvinuté, nedozreté alebo mu úplne chýbajú, dá sa už v predškolskom období predpokladať, že bude mať v škole problémy pri osvojovaní si čítania a písania.

Ako funguje
Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina je metodika, pomocou ktorej sa dieťa učí uvedomovať si hláskovú štruktúru slov na základe počutia (napríklad keď mu vyhláskujeme slovo, dieťa ho spozná, vie určiť, z akých hlások sa slovo skladá, akú hlásku počuje na začiatku či na konci, vie s hláskami v slove manipulovať a pod.) 

Metóda fonematického uvedomovania nazvaná podľa ruského pedagóga a psychológa D. B. Eľkonina  je metóda uvedomovania si zvukovej štruktúry jazyka. Táto metóda formuje u dieťaťa základný mechanizmus čítania na základe spoznávania zvukovej štruktúry materinského jazyka. Jazyk sa dieťaťu za pomoci tejto metodiky predstavuje ako zvukový systém, ktorý má v písanej reči svoju grafickú podobu. 

Prostredníctvom metódy fonematického uvedomovania dieťa dokáže identifikovať poradie zvukov v plynulom toku reči, čo ovplyvňuje v ďalšom vývine kvalitu jeho čítania. 
V predškolskom veku táto metóda stimuluje u dieťaťa tzv. predčitateľské zručnosti a pôsobí preventívne proti možnému zlyhaniu v škole - najmä ako prevencia pred zlyhaním v čítaní a v písaní. Schopnosť vnímať jednotlivé časti slova (hlásky, slabiky) a pracovať s nimi sa považuje za dôležitú a základnú schopnosť a predpoklad na to, aby sa dieťa bez problémov naučilo čítať a písať. 

Pre koho je určený
Program je určený pre deti:

Obsah tréningu 
je rozdelený do štyroch základných tém:
 1. Uvedomovanie si slabík
 2. Analýza slov na hlásky
 3. Diferenciácia samohlások a spoluhlások
 4. Diferenciácia mäkkých a tvrdých spoluhlások
 
Metodika je rozpracovaná do 30 lekcií, pričom každá trvá okolo 45 minút. Dieťa pracuje formou hry, ktorej obsahom je najmä učenie o jazyku. Cieľom tejto hry je, aby dieťa nadobudlo novú predstavu o slove a aby jeho učenie bolo hravé. Môže sa pracovať aj skupinovou formou. 

Každé z detí dostane originálny šlabikár, do ktorého kreslia a vyfarbujú obrázky. Detskou formou riešia jazykové úlohy, hlavolamy a hrajú jazykové hry. Pracuje sa aj pri tabuli a používajú sa tiež grafické schémy slov  či farebné žetóny na označovanie jednotlivých skupín hlások. V hrách deťom pomáhajú aj rozprávkové bytosti a bábky formovať nové, abstraktné jazykové pojmy. Rozprávkové bytosti majú zaujímavé mená a funkcie, napr. Hlásulienky, ktoré nosia na svojich krídelkách hlásky, Majster Slabika, Ďuro – kamarát mäkkých spoluhlások a Dano – kamarát tvrdých spoluhlások. 
Celý program je veľmi hravý a súťaží sa len v malých skupinkách, čo motivuje deti k výkonu. Deti sa navzájom neporovnávajú, hodnotí sa pokrok každého jedného z nich. Naučia sa rozlišovať hlásky v slovách, deliť slová na slabiky, poznajú čím sa líšia mäkké a tvrdé spoluhlásky a tiež odlišujú samohlásky a spoluhlásky. Deti nadobudnú nové znalosti o jazyku a rozvinú svoj jazykový cit. Stanú sa  z nich malí školáci, ktorí spoznávajú pravidlá rozhovoru a komunikácie v triede počas učenia. Naučia sa tvorivo a samostatne myslieť a tiež pracovať v dvojiciach aj v skupinke.

Čo rozvíja
 • osobnosť dieťaťa,
 • jazykový potenciál detí,
 • prípravu detí na školu,
 • pozornosť,
 • sústredenosť,
 • sebakontrolu,
 • kritické myslenie,
 • kooperatívnosť,
 • motiváciu pre učenie.