Vytvorené: pred 5 rokmi

Metóda dobrého štartu

Metóda dobrého štartu je v našej verejnosti už pomerne známa.  Pôvodne bola používaná najmä v reedukácii motorických porúch ľavákov, alebo pre prácu s neobratnými deťmi. Dnes  je určená pre všetky deti v predškolskom veku a mladšom školskom veku ako "štartovacia" metóda a príprava na bezproblémový nástup učenia. 

Ako funguje
Využíva mnohozmyslové učenie, rozvíja psychomotoriku vo všetkých jej aspektoch, sociálnu a emocionálno-motivačnú oblasť detí. Vhodná je pri počiatočnom osvojovaní si školského trívia - čítania, písania a počítania, ale aj na terapiu psychomotorických porúch. U nás sa používa zväčša modifikácia poľskej verzie tejto metódy. Praktickými cvičeniami sa tu zdokonaľuje rozvoj grafomotoriky, kooperácia motorickej, akustickej a optickej zložky v súlade s rytmom motivačných piesní či riekaniek, ktorými sú cvičenia doprevádzané. 

Tvorí ju 25 ucelených lekcií. Každá lekcia je postavená na piesni, ktorá sa v rôznych podobách nesie celou lekciou. Melódii, rytmu a slovu piesne zodpovedajú rečové, grafomotorické a pohybové cvičenia. 

Člení sa na
  • Prípravné cvičenia – zameriavajú sa na vnímanie telesnej stránky, správne držanie tela, nácvik koncentrácie, vedú k zvládnutiu pravo-ľavej orientácie. V prípravných cvičeniach sa zisťuje úroveň porozumenia textu, neznáme slová sú deťom vysvetlené. Text riekanky, pesničky sa používa k artikulačnému cvičeniu, slúži na rozvíjanie slovnej zásoby aj ako východisko ku cvičeniu fonematického sluchu. Deti počúvajú riekanku, pieseň z CD prehrávača, alebo im ju spieva lektorka.

  • Pohybové cvičenia – pôsobia na kinesteticko-motorický analyzátor. Majú charakter relaxačných a gymnastických cvičení (beh, chôdza, skok). Rozvíjajú jemnú motoriku (cvičenie zápästia, dlane, prstov) a hrubú motoriku (pohyby horných a dolných končatín, hlavy). 

  • Pohybovo-sluchové cvičenia – zameriavajú sa na rozvíjanie motoriky v koordinácii so sluchovým vnímaním. Pomôckami sú igelitové vrecúška naplnené pieskom, šošovicou alebo ryžou. Deti rytmicky búchajú do vreciek buď prstami alebo dlaňami a súčasne spievajú riekanku či pieseň. Cviky najskôr precvičujú jednou rukou, potom oboma. 

  • Pohybovo-sluchovo-zrakové cvičenia – základom je sústava grafických foriem: geometrické tvary, čiary a tvary napodobňujúce písmená. Vzory sú usporiadané podľa náročnosti. Pri týchto cvičeniach si deti precvičujú a rozvíjajú jemnú motoriku do rytmu piesne a zlepšujú sluchové vnímanie. 

Pre koho je vhodná
Metóda dobrého štartu je vhodná najmä pre deti