Vytvorené: pred 3 rokmi

Feuersteinova metóda

Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania FIE  je metóda zameraná na rozvoj kognitívnych zručností detí. Umožňuje nachádzať a rozvíjať učebný potenciál človeka. Autorom tejto metódy je pedagóg a psychológ Reuven Feuerstein. 

Metóda vychádza najmä zo skúsenosti tzv. spostredkovaného učenia (spôsob interakcie medzi spostredkovateľom a žiakom) a z pohľadu na organizmus ľudského jedinca ako na otvorený systém schopný zmeny a tiež adaptácie. Podstata metódy spočíva v stimulácii kognitívneho rozvoja, ktorý umožňuje osobnostný, sociálny a školský rast. Využíva emočné zážitky, skúsenosti a súvisí s mobilitou človeka. Feuersteinova metóda predstavuje veľmi dôkladne prepracovaný systém na rozvoj schopnosti myslieť a učiť sa.

Pre koho je vhodná
Program je určený pre deti predškolského a mladšieho školského veku, ale i pre dospelých. Metóda nie je ohraničená hornou vekovou hranicou. Je vhodná aj na rozvoj intelektového potenciálu rodičov aj učiteľov.


Ako intervenčný program je vhodná najmä pre: 

 • nadané deti, 

 • handicapované deti, 

 • deti s poruchami učenia, 

 • deti s poruchami správania, 

 • deti so špeciálnymi potrebami (telesne a mentálne postihnuté deti, deti s Downovým a Aspergerovým syndrómom), 

 • deťom z marginalizovaných rómskych komunít, 

 • seniorom

 • bežným dospelým osobám, ktorí majú záujem a chuť na sebe pracovať.

 

Ako funguje

Program inštrumentálneho obohacovania tvorí viac ako 500 cvičení typu „ceruzka a papier“, ktoré sú rozdelené do 20. inštrumentov, pričom každý z nich je zameraný na istý špecifický poznávací, učebný deficit. Program je možné použiť individuálne, ale i skupinovo. Všetky cvičenia inštrumentov sú vytvorené tak, že ich náročnosť a zložitosť sa postupne stupňuje. 

Cieľom cvičení je rozvoj učebného (kognitívneho) a emočného potenciálu dieťaťa.

Feuesteinova metóda je metódou, ktorá zvyšuje efektivitu učenia, naučí deti pracovať s chybou a prináša radosť a pokoj do práce. 

Pri práci s touto metódou je dôraz kladený hlavne na rozvíjanie reči.  Systematicky sa rozvíja slovná zásoba, ale aj obsahovo i formálne presné vyjadrovanie. Podporuje sa vnútorná motivácia žiakov. Účastníci programu sú nabádaní riadiť sa pri každej z úloh mottom inštrumentov: „Nechajte ma chvíľku, ja si to premyslím“. Žiaci sú motivovaní spôsobom práce, nie sú hodnotené známkami a nedelia sa na dobrých a zlých. Každé dieťa sa naučí prijímať podiel zodpovednosti za svoje učenie. Každému je umožnené stať sa úspešným. Deti sú stimulované otázkami a program rešpektuje osobnostné tempo každého žiaka. 


Program rozvíja

 •  osobnosť dieťaťa,

 •  samostatnosť dieťaťa,

 •  upevňuje sebadôveru,

 •  vnútornú motiváciu,

 •  slovnú zásobu a vyjadrovanie,

 •  schopnosť konať uvážlivo a nie impulzívne,

 •  lepšiu orientáciu vo vlastnom živote,

 •  schopnosť učiť sa v súvislostiach.

 •  spoluprácu s druhými deťmi,

 •  vzájomné počúvanie sa,

 •  toleranciu a rešpektovanie názorov iných,

 •  poznávacie schopnosti,

 •  spôsoby uvažovania,

 •  kritické myslenie,

 •  systematické myslenie. 

Viac informácií získate aj z videa tu.