Adresár

Liečebno výchovné sanatórium LVS

Čo robia
Liečebno výchovné sanatóriá LVS sú zariadenie, zriadené ako internátne školské zariadenia, ktoré poskytujú odbornú pomoc deťom s poruchami správania, ADD, ADHD syndrómom , poruchami učenia a poruchami emocionálneho a sociálneho vývinu, ktoré zlyhávajú vo výchovno-vyučovacom procese a u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave.

Plnia úlohu pri ochrane detí pred sociálno-patologickými javmi v prevencii problematického a delikventného vývinu. Preventívne pôsobenie je zamerané na ochranu detí pred rizikom vzniku drogových závislostí. Aktívne pracujú s rodinou s cieľom zlepšiť a zachovať jej funkciu.

Svoju činnosť vykonávajú prevažne skupinovo, formou komunít, klubov, terapeutických skupín, krúžkov a to najmä režimovým systémom. Odborný personál tvoria psychológovia, špeciálni alebo liečební pedagógovia, logopédi, vychovávatelia, detský psychiater, pediater, neurológ, zdravotná sestra. 

Pri LVS je zriadená škola, avšak s výrazne nižším počtom detí v triedach. Pobyt je realizovaný celotýždenne, aj počas víkendov, s výnimkou školských prázdnin. Pobyt dieťaťa v zariadení je na žiadosť rodiča, alebo po nariadení súdu. 
Dĺžka pobytu je optimálne 10 mesiacov (jeden školský rok). Za pobyt rodičia platia čiastočnú úhradu, ktorej výška sa stanovuje podľa príjmu a aktuálnej sociálnej situácie rodičov. 

Zriadené sú spravidla pre deti v školskom veku od 6 do 15 rokov.