Vytvorené: pred 6 mesiacmi
Senzorická integrácia v pedagogike a špeciálnej pedagogike
Kurz zameraný na senzorickú integráciu a terapiu senzorickej integrácie podľa A. J. Ayres a na jej význam a dôležitosť v procese učenia. 

Obsah
  • senzorická integrácia a terapia senzorickej integrácie podľa A. J. Ayres
  • význam a dôležitosť v procese učenia 
  • čo je senzorická integrácia a čo sú poruchy senzorickej integrácie
  • prejavy týchto porúch, ich vplyv na vzdelávací proces, osvojovanie si základných akademických zručností (čítanie, písanie) a na fungovanie v každodennom živote
  • ako tieto poruchy rozpoznať a ako podporovať zmyslové vnímanie s dôrazom na senzorickú integráciu
  • voľba aktivít na stimuláciu jednotlivých zmyslových systémov s dôrazom na vestibulárny, proprioceptívny a taktilný systém (opomenuté nebudú ani ostatné zmyslové systémy)
  • pomôcky na senzorickú integráciu, prípadne ako upraviť bezprostredné prostredie pre dieťa/žiaka

Pre koho je školenie určené
Jednodenný kurz je určený pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, zamestnancom zariadení sociálnych služieb, iným pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne ďalším záujemcom.
Z kurzu budú benefitovať najmä tí, ktorí prichádzajú do kontaktu s osobami s autizmom, s poruchami správania, s poruchami učenia, prípadne inými cieľovými skupinami osôb. 
Maximálny počet účastníkov je 10, minimálny 8.

Lektor
PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.
Držiteľka medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse. Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).

Akreditácia
Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – osvedčenie.
7 december 2019
Ružomberok, SK
EUR 79

Linky:

Senzorická integrácia v pedagogike a špeciálnej pedagogike

O nás Tipy Podmienky