Vytvorené: pred rokom
INPP terapia neuromotorickej nezrelosti
Kurz INPP terapia neuromotorickej nezrelosti je určený pre odborníkov, ktorí pracujú s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s príznakmi neuromotorickej nezrelosti alebo dospelými najmä so psychickými problémami. Frekventanti kurzu sa naučia používať diagnostické a terapeutické postupy vyvinuté v Inštitúte neurofyziologickej psychológie (INPP). Kurz pozostáva z 3 výukových a 1 skúškového modulu.

INPP metóda bola vyvinutá v Inštitúte neurofyziologickej psychológie v Chesteri vo Veľkej Británii. Inštitút bol zriadený ako súkromné výskumné pracovisko pre výskum dôsledkov nezrelosti vo fungovaní centrálneho nervového systému u detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia a u dospelých trpiacich agorafóbiou a panickou poruchou, pre tvorbu spoľahlivých diagnostických metód, účinných intervenčných a terapeutických postupov. Od roku 1975 poskytol inštitút pomoc tisícom detí a dospelých. Okrem toho tiež skúma efektivitu metód vyvinutých v INPP.

Požiadavky na frekventantov kurzu

Kurz je určený pre každého s minimálne prvým stupňom vysokoškolského vzdelania, odbornou kvalifikáciou a aspoň päťročnou praxou v oblasti školstva, zdravotníctva alebo psychológie, vrátane fyzioterapie, liečebnej pedagogiky a logopédie. K prihláške na kurz je potrebné priložiť profesionálny životopis a kópie dokladov o vzdelaní.

Profil absolventa kurzu

Absolvent sa oboznámi s rozdielmi medzi normálnym a oneskoreným vývinom pohybových reflexov, príznakmi a súvislosťami. Naučí sa vyhodnocovať neuromotorickú nezrelosť pomocou INPP dotazníka a INPP diagnostických testov. Absolvent dokáže interpretovať a komunikovať výsledky testov a navrhnúť dlhodobý intervenčný program pre klienta a sprevádzať ho týmto programom.
1 október -
30 jún 2019
Bratislava, SK
2400

Linky:

Registrácia: INPP terapia neuromotorickej nezrelosti

O nás Tipy Podmienky