Vytvorené: pred 2 rokmi

Reč dieťaťa a nástup do školy

Reč dieťaťa a nástup do školy
Mnohé deti, ktoré pôjdu onedlho rodičia zapísať do prvého ročníka, nemajú ešte stále dostatočne čistú reč. Nevedia vyslovovať všetky hlásky, niektoré zamieňajú za iné, šušlú, komolia slová. Môže to mať dopad na budúcu úspešnosť prváčika v škole?

Vypadané predné zuby - znak správneho "prvoškoláka"

Poruchy reči sú asi najčastejším problémom, s ktorým prichádzajú deti na zápis do prvej triedy. Mnohokrát im v správnej výslovnosti bránia najmä vypadané predné zuby. Vypadané ich však má každé dieťa v tomto vývinovom období. Ak sú príčinou nesprávnej výslovnosti dieťaťa iba chýbajúce predné zuby, nie je sa čoho obávať, ak už má dieťa všetky hlásky vyvodené, vie ich vysloviť a správne používať. Chýba mu len momentálna opora pre jazyk, aj prúd vzduchu pri výdychu a vyslovovaní niektorých hlások sa teraz správa inak a môže brániť správnemu vyslovovaniu.

Ak však aj pred vypadaním zubov dieťa nedokázalo správne hlásky vysloviť a používať, komolilo slová a tie boli pre okolie slabo zrozumiteľné, je potrebné sa touto skutočnosťou dôsledne zaoberať ešte pred nástupom do školy a odporúčať rodičovi pravidelné návštevy logopéda.

Reč je hlavný dorozumievací kanál a najvýznamnejší prostriedok učenia

Čítanie a písanie stoja na správne osvojenej komunikácii. Veď písanie je tiež komunikácia, iba inou – písomnou formou. Ak dieťa výrazne nesprávne vyslovuje, veľmi často sa to prenesie aj do jeho písomného prejavu. Vo svojej „vnútornej reči“ si napríklad pani učiteľkou diktované slovo „prerozpráva“ po svojom (teda nesprávne, často veľmi skomolene) a potom ho tak aj napíše. Pri čítaní nahlas pred triedou sa môže začať za svoje výkony hanbiť, niekedy sa mu ujdú aj posmešky od kamarátov a vo svojom vnútornom svete začne prežívať pocity neistoty, menejcennosti, hanby.

Kedy odporúčať aj predškolákovi navštíviť logopéda

Čím skôr rodič s dieťaťom navštívi odborníka, tým skôr môže predísť prípadnej školskej neúspešnosti svojho dieťaťa. Ak odborník posúdi, že úroveň vývinu reči dieťaťa je na takej nedostatočnej úrovni, že mu bude brániť v učení a odporučí rodičom pre dieťa požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,  rodič by nemal váhať túto odbornú radu poslúchnuť. Mal by dopriať svojmu dieťaťu ešte čas na „popasovanie sa“ so správnym osvojením si reči - ako základu pre nadobúdanie vedomostí. Veď aj to si od dieťaťa bude vyžadovať mnoho síl a energie (a istotne aj rodičových síl). Budúci rok v septembri bude stáť na štartovacej čiare už na lepšej pozícii a túto energiu bude môcť ľahšie vynaložiť na písanie, čítanie, počítanie, učenie.

Rodič by mal s dieťaťom navštíviť  logopéda alebo najbližšiu poradňu, ak jeho dieťa v predškolskom veku ešte:

  • nevyslovuje hlásky správne,

  • nevie ich vysloviť vôbec,

  • zamieňa ich za iné,

  • komolí slová,

  • prehadzuje poradie hlások v slovách,

  • ak je jeho reč pre okolie nezrozumiteľná,

  • ak má slabú slovnú zásobu (aktívnu aj pasívnu),

  • ak sa zajakáva

  • ak má vo vývine reči iné pozoruhodnosti