Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Matematika názorne nielen pre žiakov s dyskalkúliou

18 október 2023
Praha, CZ
CZK 1300

Pedagogická intervencia pre žiakov s dyslexiou (špecifickými poruchami učenia)

16 október 2023
online, CZ
CZK 800

Matematická diagnostika: Odhaľte, v akých oblastiach matematiky majú deti medzery a ako im pomôcť ich doplniť. (PRE UČITEĽOV)

7 november 2023
online, CZ
Zoznámme sa s Katalógom podporných opatrení

Zoznámme sa s Katalógom podporných opatrení

Katalóg ktorý špecifikuje podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní poskytované školou alebo školským zariadením schválilo MŠVVaŠ SR s platnosťou od 1. septembra 2023. Týka sa nás všetkých, ktorí pracujeme v rezorte školstva.

Už máte vo svojej škole Čítacie rozcvičky?

Už máte vo svojej škole Čítacie rozcvičky?

Pracovné listy, ktoré pomáhajú zlepšovať techniku čítania. Ich využitie je široké- sú určené ako pomôcka tak školským špeciálnym pedagógom, pedagogickym asistentom, ako aj rodičom.

Sprievodné materiály k realizácii podporných opatrení

"Stiahnite si pomôcku - sprievodné informatívno-metodické materiály k podporným opatreniam, vypracované Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM)."

Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní

"Projekt, do ktorého sa môže vaša škola zapojiť, ak potrebujete pomoc a podporu v riešení vzdelávania žiakov z Ukrajiny. Priamu podporu školám poskytnú regionálni koordinátori."

Rozvoj jazyka a reči vo viacjazyčnom prostredí

7 december 2023
online, CZ
CZK 290

Katalóg - infografika

"Zrozumiteľne a názorne vysvetlené, kto sa ku ktorým podporným opatreniam má vyjadrovať."

Dospievajúci s PAS a ich vzťahy s rovesníkmi

31 október 2023
online, CZ
CZK 290

Sčítanie a odčítanie (v odbore 0-20): Ako pomôcť deťom zvládnuť prechod cez 10? (PRE RODIČOV A UČITEĽOV)

11 október 2023
online, CZ

Vývojová dysfázia v praxi

10 október 2023
online, CZ
CZK 290

Predstavenie Katalógu podporných opatrení vo vašom meste

"Pozrite si, kedy bude Katalóg a práca s ním predstavený vo vašom meste alebo blízkom okolí."
Maturita žiaka so zdravotným znevýhodnením

Maturita žiaka so zdravotným znevýhodnením

V úvode školského roku si žiaci končiacich maturitných ročníkov podávajú žiadosti o vykonanie maturitnej skúšky. Žiak so zdravotným znevýhodnením môže zároveň požiadať o úpravy vykonania maturitnej skúšky.

Matematické predstavy: Ako vybudovať pevné základy pre matematiku u predškolákov? (PRE UČITEĽOV MŠ)

3 október 2023
online, CZ

Začiatok 1.triedy: Ako dieťaťu zaistiť úspešný štart v matematike? (PRE RODIČOV)

20 september 2023
online, CZ

Bez viny a hanby. Naratívny prístup pre prevenciu a riešenie šikanovania.

24 október -
25 október 2023
Online, SK
EUR 128

Grafomotorika hravo, 2.časť - "Idem písať"

23 september 2023
Banská Štiavnica, SK
EUR 39

Rehabilitačné pomôcky pre deti s postihnutím

19 september 2023
Praha, CZ
CZK 250

Katalóg podporných opatrení zverejnený

"Dnes sme sa konečne dočkali zverejnenia toho, ako máme realizovať podporné opatrenia v školách...."