Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Prevencia je ako predchádzať požiaru

Prevencia je ako predchádzať požiaru

https://pixabay.com/sk/photos/t%C3%A1bor%C3%A1k-ohe%C5%88-plame%C5%88-tmav%C3%A9-oran%C5%BEov%C3%A1-801251/

Miesto toho, aby sme čakali, kým požiar vypukne a potom ho hasili, prevencia zahŕňa rôzne opatrenia, aby sme minimalizovali riziko, že k požiaru vôbec dôjde.

Pri prevencii požiaru sú to napríklad opatrenia, ako kontrola elektrických zariadení, výcvik v požiarnej bezpečnosti a iné preventívne kroky. Aj pravidelné servisovanie auta a včasná výmena dielov je prevenciou, aby sa predišlo rôznym problémom a nehodám na cestách.

Najmä ak hovoríme o primárnej prevencii, zameriavame sa predovšetkým na to, ako predchádzať problémom, miesto toho, aby sme ich neskôr museli riešiť. Je to súhrn opatrení, aktivít a postupov, ktoré sú zamerané na predchádzanie vzniku určitého problému, ochorenia alebo nežiaducich udalostí. Sú to kroky, ktoré sa robia dopredu, aby sa minimalizovali riziká nebezpečných situácií. Teda prevencia je o tom, ako sa snažíme zabrániť problémom, kým vôbec vzniknú, chrániť jednotlivcov, komunity alebo organizácie pred možnými negatívnymi následkami.

Okrem primárnej prevencie poznáme ešte prevenciu sekundárnu (selektívnu) a terciárnu (indikovanú). O tých si viac môžete prečítať aj na našich stránkach v záložke Terapie - Prevencia sociálno-patologických javov.

Školské podporné tímy v školách realizujú najčastejšie primárnu prevenciu. Tá zahŕňa rôzne opatrenia a programy, ktoré majú za cieľ predchádzať negatívnym javom a situáciám, ktoré by mohli ovplyvniť žiakov. Znamená vytvárať prostredie, kde sa cítia bezpečne, podporovaní a informovaní o dôležitých témach. To môže zahŕňať napr. prevenciu proti násiliu, zneužívaniu návykových látok, šikanovaniu, ale aj podporu duševného zdravia, rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností či osvetu o zdravom životnom štýle. Prevencia v školách môže zahŕňať rôzne aktivity, ako sú vzdelávacie programy, workshopy, individuálnu alebo skupinovú terapiu, školské politiky nulovej tolerancie voči určitým problémom, a podobne. Cieľom je vytvoriť bezpečné a podporné prostredie pre žiakov, kde sa môžu rozvíjať a učiť sa bez obáv (vlastných, alebo obáv rodičov) o svoje zdravie a blaho. Mala by im poskytnúť nástroje a znalosti, ktoré im pomôžu zvládať rôzne situácie a robiť rozhodnutia v ich životoch, aby sa vyhli rizikovému správaniu a mali lepšiu šancu dosiahnuť úspech v škole aj v živote.

Ako by mala vyzerať prevencia v školách

To nám dnes určujú štandardy výkonu odbornej činnosti Prevencie.

Tie pomenovávajú, že v školách sa k prevencii najčastejšie využívajú:

1. PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

  • Ide o odborné preventívne vzdelávacie aktivity a intervenčné metódy rôzneho charakteru (napr. informatívneho, zážitkového). Zameriavajú sa predovšetkým na rôzne oblasti prevencie rizikového správania, prevencie školských a výchovných problémov, na posilnenie úspešnej adaptácie žiakov na školu, rozvoj zručností pre riadenie kariéry a iné.

2. PREVENTÍVNE PROGRAMY

  • dlhodobo trvajúce programy, ktoré sú vytvorené a realizované ako ucelené súbory aktivít s využívaním príslušných manuálov a s určeným počtom a postupnosťou sedení. Môžu to byť programy vytvorené odbornými zamestnancami (ďalej len „OZ“) zariadenia poradenstva a prevencie, pričom sa program monitoruje a vyhodnocuje, má vopred stanovený cieľ, čiastkové ciele, zameranie, definované cieľové skupiny, harmonogram a vyhodnotenie.