Vytvorené: pred rokom

Prevencia sociálno-patologických javov a rizikového správania

  • sociálny (lat.) = spoločenský; týkajúci sa spoločnosti

  • patologický (gréc.) = chorobný, nenormálny

Sociálno – patologické javy

Súhrnný pojem na označenie chorých, nenormálnych, všeobecne nežiadúcich javov v spoločnosti, ktoré ohrozujú a komplikujú život jednotlivcovi a často aj celej spoločnosti. Líšia sa podľa kultúry, krajiny, ale aj podľa obdobia. To čo bolo označované kedysi za patologický jav, dnes už nemusí byť takto chápané (napr. homosexualita) a naopak v dnešnej dobe vznikajú nové javy, ktoré kedysi neexistovali (gambling, kyberšikana a pod.)

Všeobecne tu však patrí kriminalita, násilie, závislosti, sebevraždy a pod.

Vždy sa jedná o závažné poruchy v správaní jednotlivca alebo skupiny, pri ktorom sú porušované sociálne a sociálno-právne normy.

Prevencia - predchádzanie

Predchádzať sociálno-patologickým javom nie je vôbec jednoduché. Jedná sa prevažne o dlhodobý proces. Podľa pedagogického slovníka je to voľne povedané súbor opatrení zameraných na predchádzanie nežiaducim javom a sociálnemu zlyhaniu.