Vytvorené: pred 3 mesiacmi

Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí

Anotácia

Mnohí učitelia venovali veľa času úvahám, ako pracovať s deťmi, ktoré v dôsledku narušenia svojho emocionálneho vývinu vykazujú závažné poruchy správania. Tieto deti nie sú schopné vyhovieť všetkým nárokom, ktoré so sebou školská dochádzka prináša. Rovnako nie sú schopné podriadiť sa školskému poriadku a pravidlám. Odmietajú podriadiť sa pravidlám školy, aj pravidlám spoločnosti, v ktorej žijú. Ich nezáujem a pokrivený pohľad na svet im nedovoľuje zapojiť sa do vyučovania a vyťažiť z neho niečo užitočné pre svoj osobný rast.

Cieľ

Uľahčiť pedagogickým a odborným zamestnancom orientáciu v problematike detí a poskytnúť im vhodné stratégie pri práci s týmito deťmi, ktoré sú realizovateľné v našich podmienkach.

Obsah

 • disociácia/odpojené dieťa;

 • krádeže, klamstvá, podvádzanie;

 • hypochondrické prejavy;

 • neplnenie povinnosti,

 • neporiadok;

 • problémy s hranicami a autoritou;

 • nerozlíšená náklonnosť k cudzím ľuďom a rodičom;

 • problémy s učením,

 • poruchy pozornosti;

 • sebapoškodzovanie;

 • agresívne správanie;

 • problémy s vrstovníkmi;

 • neprimerané sexuálne správanie…

Seminár bude zameraný na tieto témy

 1. Získanie najnovších poznatkov z neurobiológie, psychológie, sociológie a pedagogiky v oblasti problémového správania detí v školskom prostredí;

 2. porozumenie prejavom jednotlivých vzorcov správania;

 3. prehľad v psychopatológii skupinového a rovesníckeho attachmentu a možnosti intervencie;

 4. osvojenie vhodných stratégií pri riešení problémových situácií;

 5. zvýšenie kompetencie pedagogického a odborného zamestnanca pri práci s deťmi s problematickým správaním;

 6. Čím môže učiteľ/vychovávateľ situáciu skomplikovať?

 7. rola školského psychológa, rola asistenta učiteľa.

Organizačné info

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

4 október -
5 október 2021
online, SK
EUR 150

Linky:

Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí