Vytvorené: pred 5 rokmi

Špecifické intelektové nadanie

Okrem intelektového nadania (nadpriemerných všeobecných intelektových schopností) sa môže nadanie prejaviť ako výnimočný potenciál v rôznych iných špecifických oblastiach so schopnosťou vysokých, nadpriemerných výkonov.

V literatúre sa uvádza napríklad:

  • nadanie tvorivé ( schopnosť tvorivej produkcie v rôznych oblastiach)

  • nadanie akademické ( vysoké schopnosti len v určitej akademickej oblasti, napríklad v matematike, v prírodných vedách, v jazykoch...)

  • umelecké nadanie ( hudba, spev, výtvarné alebo dramatické umenie...)

  • vodcovské schopnosti

  • športové alebo psychomotorické nadanie (napríklad aj tanec, balet, rôzne športy....aj keď psychomotorická oblasť sa v niektorej literatúre dnes neuvádza)

Označenie "nadanie" a "talent" sa obvykle používajú ako synonymá, avšak niektorí autori ich vo svetovej aj v našej literatúre vnímajú odlišne.

Druhy nadania sa môžu rôzne prekrývať, spájať či kombinovať.