Vytvorené: pred 5 rokmi

Intelektové nadanie

Popis 


V každej škole sedia v triedach aj žiaci, ktorí dosahujú výkony lepšie, ako dosahuje priemerná, bežná populácia detí. Majú schopnosti, ktoré im takýto výkon umožňujú. 

Pritom toto ich nadanie sa môže prejavovať v rôznych oblastiach - či už ako všeobecné rozumové nadanie, alebo ako špeciálne nadanie v rôznych oblastiach umenia (hudba, tanec, spev), športu, špeciálne nadanie v matematike, v prírodných vedách a pod. V mnohom sú jedineční, originálni, ale aj veľmi rôznorodí a nie vždy bezproblémoví.

Školský zákon  definuje žiaka s nadaním ako „žiaka, ktorý má nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu, alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja“ 

Čo ďalej 


Aj u toho žiaka, ktorý má nadpriemerné schopnosti alebo v niektorých oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi nadpriemerné, mimoriadne či výnimočné výkony sa jeho nadanie musí cielene a systematicky podporovať a prostredníctvom výchovy a vzdelávania ďalej rozvíjať. Aj takýto žiak môže mať v škole upravené svoje vzdelávanie tak, aby sa jeho schopnosti rozvíjali do maximálnej možnej miery, za súčasného zdravého celkového rozvoja jeho osobnosti.

Najprv je však potrebné identifikovať nadanie. Ak sa jedná o intelektové  nadanie, je potrebné vyšetrenie intelektu psychológom. 


Špecifiká vo vzdelávaní 


Mimoriadne nadaný žiak môže:

  • začať navštevovať školu ešte pred dovŕšením 6.rokov 

  • byť preradený do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho, 

  • absolvovať viacero ročníkov počas jedného školského roka, 

  • absolvovať jeden alebo viacero predmetov vo vyššom ročníku, 

  • získať príslušný stupeň vzdelania za dobu kratšiu ako určuje vzdelávací program príslušného učebného alebo študijného odboru 

  • sa vzdelávať podľa vypracovaného individuálneho učebného plánu, prispôsobeného jeho potrebám, schopnostiam a možnostiam  


Viac nájdete aj v metodickom pokyne tu.

Tipy ako nezabiť originalitu nadaného žiaka v škole tiež môžete pozrieť aj tu.