Vytvorené: pred týždňom

8 receptov, ako v škole nezabiť originalitu IQ nadaného žiaka

8 receptov, ako v škole nezabiť originalitu IQ nadaného žiaka

https://pixabay.com/sk/photos/matersk%C3%A1-%C5%A1kola-klaun-z%C3%A1hradn%C3%BD-2204239/

Ako rozvíjať nadanie a originalitu dieťaťa v škole, čo využiť a čo naopak nie? Akú podporu mu poskytnúť, aby si zachoval radosť z učenia a napredoval, aby jeho schopnosti rástli a rozvíjali sa? Ako predísť zraneniam, nedoceneniam? Čo v škole potrebuje?

Čo potrebuje IQ nadaný žiak v škole

Redukciu rutiny v učení, uprednostnenie objavného učenia, väčšej možnosti skúmania, vyššiu mieru samostatnosti pri nadobúdaní nových vedomostí (samostatné hľadanie odpovedí, nových riešení).

Sofistikované, problémové a tvorivé úlohy, adekvátna kognitívna stimulácia. Diferencované, alternatívne, doplnkové, viacpodnetné úlohy a činnosti so zohľadnením jeho potrieb, rýchlejšieho tempa napredovania. Predchádzanie nudeniu sa pri úlohách, na ktoré už dávno pozná odpovede. Rozšírené, doplnkové učivo s možnosťou výberu,  informácie mimo školských osnov, alternatívne činnosti.

Otvorenosť rôznym riešeniam (prijatie nového, neobvyklého riešenia zo strany učiteľa, netrvanie na predpísanom, zaužívanom, rutinnom spôsobe). Alternatívne študijné materiály – internet, encyklopédie, výstavy, štatistiky, videá, projektové učenie, besedy, pátranie, vyhľadávanie informácií....

Možnosť diskusie, argumentácie, otvorenosti. Zdôvodňovanie kladených požiadaviek na rozumovej báze, stanovenie primeraných a opodstatnených hraníc.   

Kooperatívne vzdelávanie s učením vnímania potrieb druhých. Podpora primeraného kolektívneho zapájania sa do hľadania riešení úloh, s preferovaním súťaženia pre radosť, nie pre konkurenciu a víťazstvo jednotlivca za každú cenu.  Podpora v nadväzovaní kamarátskych vzťahov.

Podporu v emocionálnej oblasti a sociálnych vzťahoch, často aj podporu v nekonfliktnej, empatickej komunikácii (pretože býva nepochopený kolektívom, má tendencie pútať pozornosť, vyvolávať konflikty a pod.), zameranie na zdravý sebarozvoj. Podpora prijímania omylov, prehier a chýb ako bežnej súčasti života, ako ďalší prostriedok na sebazlepšovanie.

Rešpektovanie prirodzeného vývinu (nebazírovanie napr.na krasopise, pravopise, na kvalite čítania, na zaužívaných riešeniach a pod.), bezpečné a chápavé školské aj rodinné prostredie, bez neprimeraného protežovania či bez neopodstatnených úľav, bez tlaku na výkon a výsledok, bez zvýšenej direkcie, ale so serióznym, argumentačne jasným a zdôvodneným stanovením aj následným dodržaním hraníc. 

Podporovanie prirodzenej radosti, zvedavosti, nadšenia z učenia, túžby po objavovaní nového. Pestovanie a udržiavanie vysokej vnútornej motivácie.  Stavanie na silných stránkach ale aj podpora a posilňovanie „slabín“.  Oceňovanie, uznanie, spätná väzba formou diskusie, analyzovanie chýb, vedenie k zdravému sebahodnoteniu.  Dávanie šancí primerane prezentovať svoje schopnosti pred publikom, výstavy, školské časopisy, vedomostné súťaže, IQ olympiády, reprezentovanie školy, letné tábory a sústredenia pre IQ nadané deti (napr. v spolupráci s Mensa Slovensko a pod.). Z dlhodobého hľadiska nefunguje neustále poverovanie žiaka doučovaním a pomáhaním slabším spolužiakom. 

A na záver

Kto chce zapaľovať sám musí horieť.

Bez nadšenia, ochoty, podpory a primeraného sprevádzania poznávaním a objavovaním sveta zo strany učiteľa, rodičov a okolia sa aj z nadaného žiaka môže stať len žiak priemerný.