Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Šesť základných typov nadaných detí

Šesť základných typov nadaných detí

Foto: L+M Smejkal

Aj keď je intelektové nadanie ich spoločnou vlastnosťou, osobnostne a správaním bývajú aj títo žiaci rôzni. Od ich typológie sa potom v škole aj v rodine musí bezpodmienečne odvíjať aj pomoc a podpora, ktorú potrebujú.

Úspešný nadaný žiak

Takýto žiak je medzi učiteľmi najobľúbenejší, pretože sa správa tak, ako sa patrí a ako sa od neho očakáva, veľmi dobre sa učia, spolupracujú a obvykle v škole nemajú žiadne ťažkosti. Učiteľmi sú oceňovaní, vyzdvihovaní, chválení a sami aj túžia po takomto ocenení. Keďže sa učia s vynaložením minimálnej námahy, v škole sa často nudia. Vedia sa ale dobre prispôsobiť školskému systému a plniť požiadavky – aj na úkor napĺňania vlastných záujmov a potrieb, ktoré sa takto nerozvíjajú do najvyššej možnej miery. V dospelosti sú často „podvýkonoví“, majú na viac, ako dosahujú.

Vysoko tvorivý nadaný žiak, vyzývavý

Obvykle neustále vymýšľa nové veci a rád experimentuje. Pre učiteľov býva problematický, pretože jeho správanie je často veľmi konfliktné, tvrdohlavé, provokujúce, žiak má tendencie opravovať a korigovať všetko, čo dospelé autority povedia a to často aj pred celou triedou, na hodinách býva „rušičom“. Je pre neho ťažké prispôsobiť sa určeným pravidlám a často sa ich snaží obchádzať či meniť. Rovnaké ťažkosti máva obvykle aj s vrstovníkmi, s ktorými sa tiež dostáva do konfliktov a sporov. Nebýva preto v kolektíve obvykle obľúbený. Málokedy je oceňovaný, jeho talent a schopnosti bývajú nedocenené, školské výkony často kolísavé.

Nadaný žiak maskujúci svoje schopnosti, skrytý

Aby bol žiak prijímaný svojimi spolužiakmi, často maskuje a schováva svoje nadpriemerné schopnosti. Má nízke sebavedomie a sebahodnotenie, odmieta svoj talent, svoje nadanie najmä preto, aby sa stal súčasťou kolektívu. Obvykle sa toto správanie prejavuje skôr u dievčat a najmä v období vstupu na strednú školu. Strácajú svoju predošlú motiváciu, záujmy, stávajú sa úzkostnými, s úpornou snahou o sociálne začlenenie sa do kolektívu.  

Stroskotaný, stratený nadaný žiak

Tento typ žiaka je stále nespokojný, zlostný, v opozícii proti všetkému a proti všetkým. Má pocit že mu nikto nerozumie, cíti sa byť odmietaný, bez porozumenia a bez podpory jeho talentu. Protestuje nielen v škole, ale často aj doma alebo medzi kamarátmi. Škola pre neho nie je podstatná, niekedy sa aj vyhýba školskej dochádzke, neplní si školské povinnosti, nepíše úlohy, v škole podáva nevyrovnaný výkon alebo podvýkon, vyrušuje. Svoje záujmy uplatňuje mimo školy. Potrebuje dospelého, ktorému by mohol dôverovať, ktorý by ho vedel podchytiť a dopriať mu podporu. Často dobre reaguje na individuálne poradenstvo.

Žiak s dvojitou výnimočnosťou, nálepkou

Ide o žiaka, u ktorého je jeho nadanie kombinované s iným znevýhodnením či postihnutím (napr. so špecifickou poruchou učenia, s poruchou pozornosti, so zmyslovým či telesným postihnutím a pod.). Jeho nadanie často nebýva ani identifikované, pretože ho „prekryjú“ iné ťažkosti, spojené s ďalším znevýhodnením (škaredé písmo, rušivé správanie, výborné komunikačné schopnosti ale slabý písomný výkon, výborné riešenie zložitých matematických operácií, ale zlyhávanie pri bežných jednoduchých výpočtoch a pod.). Žiak máva strach zo zlyhania a často ho prekrýva vyhláseniami, že úlohy sú nudné či príliš ľahké. Odmieta kritiku, školský výkon máva kolísavý alebo podpriemerný, časté je rušivé správanie a frustrácia z toho, že nedokáže podať výkon, aký by očakával.

Autonómny nadaný žiak

Je snom každého učiteľa a rodiča. Je nezávislý a využíva školský systém k svojmu vlastnému prospechu a rozvoju. Dokáže samostatne efektívne pracovať a robí to cielene a vedome v prospech svojho sebarozvoja. Sám seba hodnotí veľmi pozitívne, dostáva sa mu pozitívnej spätnej väzby, pozitívnej pozornosti, je úspešný v učení, v správaní bezproblémový. Nečaká na podnety a usmernenia zvonku, sám si vytvára podmienky, stanovuje si vlastné ciele, je nezávislý. Má vysoký stupeň vnútornej motivácie a dobre rozvinuté sociálne zručnosti. Je zásadový, ochotný a schopný riskovať. Býva rešpektovaný dospelými aj vrstovníkmi, často je lídrom.

S použitím materiálov:

BETTS, George T. and Maureen NEIHART. Profiles of the gifted and talented. Gifted child quarterly 32(2), 1988, s. 248–253. [online, cit. 30. 4. 2020].

Dostupné z https://talentstimuleren.nl/?file=700&m=1381450002&action=file.download , z Podpora nadaných dětí | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz) a z https://centrumnadania.sk/odborne-informacie/intelektove-nadanie/o-nadani