Vytvorené: pred 2 mesiacmi

V čom spočíva jedinečnosť IQ nadaných žiakov

V čom spočíva jedinečnosť IQ nadaných žiakov

foto: L+M Smejkal

Okrem žiakov s ťažkosťami v učení si starostlivosť školského špec. pedagóga a psychológa zaslúžia aj deti z druhej strany Gaussovej krivky - tie, ktoré majú IQ nadanie. Aj oni potrebujú iný prístup k svojmu vzdelávaniu. Sledujte našu novú minisériu.

Komunikácia

V komunikácii nachádzame často predčasný rečový vývin. Dieťa má obvykle bohatý aktívny aj pasívny slovník, plynulé a jasné vyjadrovanie, používa veľmi skoro abstraktné pojmy či cudzie slová a ich významu aj rozumie. Nadpriemerne časté je kladenie „prečo“ otázok a otázok, pátrajúcich po podstate. Dieťa ľahko konštruuje nové myšlienky, dáva neobvyklé odpovede, logicky zdôvodňuje. Rado sa rozpráva s dospelými, na rozhovory vyhľadáva spoločnosť  od seba starších.  

Niekedy má však tendencie dospelým protirečiť, opravovať ich, korigovať ich odpovede, kritizovať názory, nesúhlasiť. Vie argumentovať, kladie provokačné otázky, skáče do reči, vyrušuje, chce za každú cenu vyjadriť alebo presadiť svoj názor, čím sa často jeho správanie javí ako „drzé“.

Predčasne rozvinuté školské zručnosti

IQ nadané dieťa často začne spontánne čítať, písať alebo počítať ešte pred vstupom do školy – bez toho, aby ho to niekto cielene učil. Na základe vlastnej vnútornej motivácie sa chodí dospelých vypytovať, ako sa čítajú či píšu jednotlivé písmenká, ako sa počíta a pod. Následne číta rado a veľa, samo vyhľadáva nové informácie kde sa dá, odpovede na svoje otázky hľadá často na internete alebo v encyklopédiách. Rýchlo chápe, má dobrú pamäť. Má rozvinuté školské zručnosti obvykle už v predškolskom období.

Záujmy

Iniciatívne sa zaujíma o svetové, globálne problémy, o budúcnosť, je veľmi zvedavé, má široký okruh záujmov a širokú zásobu informácií, ktoré často presahujú aj vedomosti dospelého. Rado hrá komplikované hry alebo hry, určené starším deťom. Je tvorivé, rado si vymýšľa alebo konštruuje nové nezvyčajné výrobky. Oblastiam svojho záujmu sa dokáže venovať veľmi dlho, vie sa do nich hlboko ponoriť, úlohy rieši až kým ich nevyrieši, často až s prejavmi perfekcionalizmu a hyperfokusovania.

Rovnako sa však dokáže aj veľmi rýchlo nudiť, ak sa téma vymyká oblasti jeho záujmu. Jeho správanie môže byť z týchto dôvodov chápané aj ako problémové a dieťa môže mať ťažkosť vyrovnať sa s prípadným neúspechom, zniesť prehru či prispôsobovať sa a plniť požiadavky druhých. Môže mať problematický postoj k direktívnemu prístupu a k autoritám.

Originalita

Hľadá vlastné, často neobvyklé, kreatívne riešenia rôznych problémov a úloh, je pritom schopné aj riskovať. Rado experimentuje, vie plánovať, prekonávať prekážky.  Dokáže originálne spájať zdanlivo nesúvisiace fakty, inak chápe úlohy. Uvažuje pružne, rýchlo, analyticky, hľadá príčiny a vyvodzuje dôsledky. 

Jeho originalita v myslení môže však byť často spájaná s nepochopením okolia, s trvaním na rutinných spôsoboch riešení, čím si dieťa vyrába problémy a cíti sa nepochopené.

Asynchrónnosť vývinu

Častá a pomerne typická je asynchrónnosť vývinu – za poznávacím vývinom môže zaostávať sociálny a emocionálny vývin, či napríklad motorické zručnosti. V týchto oblastiach dieťa často potrebuje pomoc a podporu zo strany svojho okolia, najmä od dospelých.