Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Špeci veci pre rozvoj predškolákov

Špeci veci pre rozvoj predškolákov

Foto: L+M Smejkal

Ako podporiť rozvoj predškolákov ešte do ich nástupu do školy? Čo urobiť a ako s nimi pracovať, aby prišli do prvej triedy čo najlepšie pripravení? Ako pomôcť tým, ktorí sú akokoľvek rizikoví na školské zlyhávanie?

V žiadnom inom vývinovom období už nedochádza k takému prudkému rozvoju a v toľkých oblastiach naraz, ako práve v období nástupu dieťaťa do školy. Rodič preto v prípade potreby na tento rozvoj nemusí byť sám. Pomôže a poradí mu každý psychológ alebo špeciálny pedagóg v poradni, alebo dnes už aj školský. Je mnoho možností spolupráce a aj mnoho nástrojov na podporu rozvoja predškoláka, s ktorými môže pracovať odborník, alebo aj takých, ktoré môže doporučiť rodičom či pani učiteľkám v MŠ.

Odporúčať logopéda

V čo najširšej možnej miere zabezpečiť rozvíjanie reči - nie len vyvodenie všetkých hlások a správnu výslovnosť ak ešte u dieťaťa trvá dyslália, ale aj podporiť rozvoj celkových komunikačných zručností: rozširovať slovnú zásobu (aktívnu aj pasívnu). Dieťa musí dobre rozumieť inštrukciám, ktoré bude v škole dostávať, mať primerane bohatý, široký slovník, vedieť samostatne a aj gramaticky správne vyjadriť svoje myšlienky.

Spolupracovať so psychológom

Ten pomôže nastaviť cvičenia či stimulácie najmä na rozvíjanie celkových kognitívnych schopností budúceho školáka -  pamäť, pozornosť, myslenie, predstavivosť, priestorovú orientáciu. Doporučiť rozširovať kapacitu pamäte učením sa básničiek, pesničiek, riekaniek, trénovať myseľ hádankami, logickými úlohami. Podporiť ho môže aj v osobnostnom a emocionálnom rozvoji - ako napr. zvládnuť občasné pocity neistoty, úzkosti, strachu či obáv a pod.

Spolu s rodičmi

Podporovať dieťa v tom, aby rozvíjalo svoje emocionálne a sociálne zručnosti - najmä aby poznalo a vedelo použiť bežné zásady slušného správania, vedelo požiadať, poprosiť o pomoc keď je treba. Poďakovať, pozdraviť, ctiť si staršieho, primerane rešpektovať autority. Orientovať sa v rodinných vzťahoch, vedieť o svojom okolí, poznať adresu kde býva, vedieť mená členov domácnosti. Pomôcť mu byť primerane samostatným v sebaobsluhe - aby sa vedelo samo obliecť, obuť, najesť. Učiť ho určitý čas vydržať bez rodičov.

Spolu s pani učiteľkami v MŠ

Pomôcť dieťaťu, aby sa vedelo primerane správať ku kamarátom a budovať rovesnícke vzťahy, sociálne kontakty, primerane riešiť konfliktné situácie. Vedelo sa podeliť, požičať hračku, vydržať chvíľku počkať, odložiť "chcenie" na trochu neskôr, dodržiavať nastavené hranice a pravidlá, vydržať pri cielenej činnosti primerane dlhú dobu.

Programy a informačné kanály na pomoc a podporu práce s predškolákmi

Vybrali a zosumarizovali sme pre vás niekoľko programov a informačných zdrojov, ktoré môžu pomôcť v podpore či v poradenstve pre budúcich prváčikov:

Poznáte program Welcome Idea ? Nájdete na ňom množstvo aktivít na rozvoj predškoláka, rozdelené podľa jednotlivých oblastí. Môžete s ním pracovať ihneď v online prostredí.

Program Mentem - v časti pre deti nájdete cvičenia na rozvoj kognitívnych schopností.

Program Včielka - obsahuje aj časť s efektívnymi cvičeniami pre predškolákov (menej ako 5 rokov) a to nie len v slovenčine, ale aj v angličtine, nemčine a španielčine

Poznáte Feuersteinovu metódu inštrumentálneho obohacovania? Je k nej potrebné absolvovanie vzdelávania. Pozrite si informačný webinár o tom, čo to za metódu vlastne je, nájdete ho tu.

KUPREV - program pomáha u predškolákov rozvíjať rečové schopnosti, získať informačnú a sociálnu orientáciu, vymedziť vlastnú osobnosť či zažiť bezproblémový štart povinnej školskej dochádzky. Program rešpektuje všetky špecifiká vývinového obdobia dieťaťa, najvhodnejší je však práve v období pred vstupom do školy. Aktuálne termíny online kurzov KUPREV nájdete tu.

Metóda dobrého štartu je vo verejnosti už pomerne známa. Školenia k metóde taktiež prebiehajú v tejto dobe aj online. Informácie nájdete tu.