Adresár

Sociálny pedagóg

Jednou z pracovných pozícií medzi odbornými zamestnancami v školstve je aj pozícia sociálneho pedagóga. Ten môže v tomto rezorte pracovať v poradniach, alebo v poslednej dobe aj priamo v školách ako školský sociálny pedagóg.

Čo robí
Do oblasti jeho pracovnej náplne patrí napr. : 
  • oblasť prevencie a riešenia sociálno-patologických javov (agresia, šikanovanie. záškoláctvo, delikvencia, týranie, závislosti a pod.) vrátane práce s rodinami žiakov 
  • podpora vytvárania zdravej, pozitívnej klímy v triedach a v škole 
  • osobitná pozornosť žiakom zo sociálne a emocionálne znevýhodňujúceho prostredia, žiakom vyžadujúcim špeciálno-pedagogickú, psychologickú, psychiatrickú pomoc, alebo individuálnu zdravotnú starostlivosť
  • podpora riešení výchovných problémov, navrhovanie opatrní 
  • prepojenie školy s odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu, s políciou
  • práca s triednymi kolektívmi, formálnymi a neformálnymi skupinami žiakov
  • môže byť mediátorom medzi školou a rodinami žiakov 
  • môže pracovať individuálne ako aj skupinovo

Možnosti náplne práce sociálneho pedagóga napr. aj tu