Vytvorené: pred rokom

Učme ich písať všetkými desiatimi

Keď dysgrafik nedokáže po sebe prečítať a s písaním sa trápi je písanie na počítači jednou z možností ako mu uľahčiť život a zlepšiť jeho písomnú komunikáciu s okolitým svetom.
Ťukať do počítača dvomi prstami však nie je veľká výhra, aj keď mnohí ľudia dokážu takouto technikou písať veľmi rýchlo a kvalitne. Prstov na rukách máme k dispozícii predsa desať, tak ich treba využiť. Je omnoho efektívnejšie naučiť sa písať na počítači tak, ako sa to učili administratívne pracovníčky na písacích strojoch - teda všetkými desiatimi.

Bez ohľadu na skutočnosť, že sa takto poznámky dysgrafika stanú čitateľnými (pre okolie, učiteľov aj pre žiaka samotného) ďalšou výhodou je,  že po nácviku a zautomatizovaní časová úspora pri písaní predstavuje dokázateľne aj 30-60 minút každý deň. Žiak s dysgrafiou takto získa nielen ušetrený čas, ale aj dobré zručnosti k tomu, aby následne najmä na strednej  či vysokej škole dokázal pri zaznačovaní poznámok či pri iných písomných prácach pracovať rovnakým tempom ako ostatní spolužiaci a najmä aby bol jeho grafický prejav čitateľný, aby sa zo svojich poznámok dokázal učiť.
Písanie všetkými desiatimi zároveň pomáha rozvíjať motorické funkcie a do veľkej miery cvičí aj jeho pozornosť. Tým sa stáva zaujímavým aj pre žiakov s poruchami pozornosti, ktorí pomerne často mávajú aj ťažkosti v písomnom prejave a nečitateľné písmo.

Najnovšou pomôckou pre rodičov, učiteľov, školských alebo poradenských špeciálnych pedagógov a pre samotných žiakov na výuku takéhoto písania je zábavný online kurz písania všetkými desiatimi pre žiakov, ktorý je prístupný v slovenskom jazyku na www.pisaniehravo.sk a kde je možné program zadarmo si vyskúšať.  Je navrhnutý tak, aby žiaka učil tejto zručnosti zábavne, zaujímavo a aby mohol trénovať odkiaľkoľvek - z domu aj zo školy.

Kedy sa majú deti naučiť písať všetkými desiatimi
Čím skôr žiak začne, tým lepšie, pretože počítač sa učia používať už na nižšom stupni základnej školy. Ideálnym začiatkom vzhľadom k stupňu rozvoja ich jemnej motoriky je tretia až piata trieda.
Integrovaný žiak môže mať takúto formu výuky písania zakomponovanú do svojho individuálneho vzdelávacieho programu - napríklad dysgrafik do predmetu RŠF (rozvoj špecifických funkcií). Môže sa takéto písanie hravou formou učiť individuálne či v malých skupinkách, napríklad aj pod vedením školského špeciálneho pedagóga.
Škola si takýto predmet môže včleniť aj do svojho školského vzdelávacieho programu, či využiť program na hodinách informatiky.

Ako dieťa využije písanie všetkými desiatimi
V priebehu kurzu rozvíja svoje motorické schopnosti - jemnú motoriku prstov, kĺbového svalstva, taktiež správne sedenie. S písaním všetkými desiatimi je to ako s vodičákom - keď sa to raz naučíme, už túto schopnosť nestratíme. Počítačové zručnosti dnes patria k základným zručnostiam presne tak, ako písanie, čítanie či počítanie a sú využívané aj v bežnom každodennom živote  - na posielanie mailov, na komunikáciu cez sociálne siete a pod. 
Ak je žiak s dysgrafiou integrovaný, už v základnej škole môže písanie všetkými desiatimi na počítači využívať napríklad pri písaní písomiek alebo  poznámok z nového učiva. Ak sa takéto písanie naučí už na základnej škole, na strednej mu to pôjde ľavou zadnou. Čím skôr sa to naučí, tým viac úžitku bude mať z tejto svojej zručnosti.