Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Zorientujte sa v EQ budúceho prváčika

Zorientujte sa v EQ budúceho prváčika

Fotografia zdarma na Pixabay, licencia

V našej predškoláckej sérii pokračujeme tým, čo je u budúcich prváčikov často prehliadané, nedocenené, akoby „nevidené“ alebo nevnímané, ale čo je nemenej dôležité ako ich rozumové schopnosti pre ich úspech vo „veľkom školskom živote“.

Rodičia sa často okrem starosti „Ako sa bude učiť, pôjde mu čítanie, písanie ?....čo matematika? Dokáže sa sústrediť?...“ strachujú aj o to, či sa mu „...bude v škole páčiť, či si nájde kamarátov,  či zvládne celý deň bez maminky, bez rodiny, či nebude v škole plakať, či bude chcieť počúvať pani učiteľku, bude vedieť dodržiavať nové pravidlá, bude si chcieť robiť úlohy....?“

Viac v lexikóne

Takýchto otáznikov je nesmierne veľa, pretože zrazu sa zmenia hry na úlohy, zábava na povinnosti....kamaráti pri hrách na spolužiakov, ktorým ide učenia lepšie alebo horšie, začne sa porovnávanie, občas aj súperenie a s tým prídu aj zmeny v sociálnych, rovesníckych vzťahoch.

Nasledujúci zoznam obsahuje orientačne viaceré dôležité oblasti emocionality, sociálnej zrelosti a motivácie, ktoré by mali byť u  budúceho prváčika už primerane rozvinuté. Môžu byť použité ako vodítko v rozhovore s rodičom pred vstupom jeho dieťaťa do školy.

Emocionálna, sociálna  a motivačná zrelosť

 • V novom prostredí nie je dieťa mimoriadne bojazlivé, nesmelé pri kontakte s inými ľuďmi, inými deťmi, nemá neprimeranú trému

 • Nie je citovo labilné, plačlivé (nerozplače sa pre každú drobnosť), už sa výrazne nehanbí, nie je náladové, afektívne, vie už kontrolovať svoje city, má určitý stupeň sebakontroly a sebaregulácie správania

 • Vydrží bez maminky, neplače za ňou alebo za iným členom rodiny

 • Vie si nájsť kamarátov a  zapojiť sa do kolektívnej činnosti, vie kamarátom primerane pomôcť ak je to potrebné

 • Počas cielenej činnosti neodbieha k inej, vie odložiť hru a vykonať povinnosti  

 • Vie rešpektovať požiadavky iných, urobí to, čo sa mu povie, nie len to, čo samo chce

 • Dokáže nerozprávať bez dovolenia, neskákať do reči, nevyskakovať každú chvíľu z miesta

 • Vie budovať zdravé vzťahy s rovesníkmi, nerieši všetky náročnejšie situácie bitkou, zlosťou, alebo naopak plačom, ľútosťou, vie zvládať svoj prípadný hnev

 • Nepresadzuje sebecky iba svoje požiadavky, svoje názory, neupriamuje iba na svoje potreby ale vie primerane prijať a akceptovať názory a potreby ostatných

 • Vie odložiť svoje želania, priania a chcenie na neskôr, vie regulovať svoje požiadavky (chcem alebo nechcem práve teraz, nemôžem mať všetko hneď, teraz a tu...), vie ovládnuť svoju impulzivitu

 • Má vybudované pravidelné návyky (veď do školy bude musieť pravidelne každý deň, bez ohľadu na to, či sa mu chce alebo nie), vie primerane pracovať aj so stresom (napríklad práca v časovom tlaku)

 • Je samostatné v sebaoblužných činnostiach – vie sa samé obliecť, obuť, pozapínať,

 • Vie sa samé rozhodnúť a prijať primeranú zodpovednosť za svoje rozhodnutia a konanie – vie že keď urobí niečo nesprávne či zle, bude za to niesť primerané následky, je toho schopné

 • Dokáže prijať kritiku a primerane na ňu reagovať  (nie bitkou, útokmi, hnevom, agresivitou, afektivitou, neprimeraným plačom), vie sa vysporiadať s prípadným neúspechom, vie sa aj primerane tešiť z pochvaly, radovať z úspechu svojho, ale aj z úspechu kamaráta

 • Rodič ho už nemusí k učeniu básničiek, pesničiek, k čítaniu rozprávok alebo ku kresleniu veľmi tlačiť, ale dieťa už samo chce. Dožaduje sa takýchto vzdelávacích činností, má mnoho otázok tipu: „prečo?, ako? “, často sa pýta a chce vysvetlenie

 • Je už vnútorne motivované k nadobúdaniu vedomostí, nie je potrebné ho k tomu „tlačiť“, nútiť, motivovať strachom z trestu

 • Robí aj samo reálne kroky k tomu, aby sa dozvedelo viac, dáva otázky k téme, robí veci nie pre odmenu, ale preto, že ho bavia, že ho tešia