Vytvorené: pred 4 rokmi

Montessori prístupy

Montessori prístup, Montessori pedagogika,  Montessori školy a škôlky, Montessori pomôcky - všetko sú označenia pre alternatívne výchovno-vzdelávacie programy a  sústavy. Všetky nesú meno svojej autorky  Márie Montessori  a vznikli z jej pozorovaní a vedomostí o vývine detí v ranom veku.

Mária Montessori bola talianskou lekárkou a pedagogičkou, predstaviteľkou tzv. reformovanej pedagogiky. Od svojho začiatku sa venovala práci s deťmi. Jej hlavnou myšlienkou bolo, že ak dokážeme výchovou formovať sebavedomé, tvorivé a slobodne uvažujúce deti, vyrastú z nich sebavedomí, tvoriví a slobodne uvažujúci dospelí.

Ako to funguje
Základným princípom a myšlienkou Montessori- vzdelávania je, aby dieťa samé prišlo na spôsob riešenia úloh. Montessori postupy využívajú rozvíjanie potenciálu dieťaťa v podnetnom prostredí, s pomocou mnohých Montessori pomôcok,  predmetov, ktoré im umožňujú rozvíjať vlastné schopnosti.  Metódy spájajú pohybovú  aktivitu spolu s rozvíjaním intelektu, dieťa si  spontánne vyberá činnosť na základe vnútorných pohnútok. Skutočnosť, že sa venuje činnosti ktorú si vybralo samo a dosiahne v nej úspech ho motivuje k ďalšiemu poznávaniu a sebadisciplíne. Informácie o okolitom svete získané prostredníctvom zmyslov sú zárukou úspešného učenia. Dieťa má byť rešpektované a považované za samostatne rozvíjajúcu sa bytosť.

V škole Montessori je vyučovanie založené na aktivite detí. Učiteľ žiakom ponúka rozličné druhy podnetov, z ktorých si vyberajú tie, čo práve potrebujú. Stávajú sa aktívnymi účastníkmi procesu učenia, učia sa vlastným tempom so zameraním na svoje vývinové potreby v danom okamihu. Učiteľ je v tomto prípade iba usmerňovateľ, jeho prístup je neautoritatívny a nedirektívny. Hlavnou úlohou je vzbudiť u detí záujem a podnieť v nich prirodzenú zvedavosť. Pestuje sa v nich tak prirodzená túžba po vzdelaní. Dôležité je prostredie, v ktorom výučba prebieha. Deti nemajú presne stanovené predmety, ktoré sa učia v zmiešaných triedach.

Mladšie deti sa od starších učia veci, ktoré by zistili sami až neskôr. Starší zas majú možnosť overiť si svoje vedomosti pri ich vysvetľovaní mladším deťom. Vzniká tým atmosféra spolupráce a porozumenia. Dieťa by malo nadobúdať vedomosti samo a takým tempom, aké vyhovuje jemu samému. V metóde Montessori žiaci nedostávajú známky, ale slovné hodnotenia, ktoré pomáhajú pochopiť v čom sú ich silné stránky a naopak, v čom by sa mohli zlepšiť. Dôležité je získať pozitívny vzťah ku chybám a do budúcna sa z nich poučiť.

Deti, ktoré absolvujú štúdium v takejto škole, sú obvykle sebavedomejšie, samostatnejšie, majú zdravšie sebavedomie a najmä majú radosť z učenia.

Montessori pomôcky
Sú to didaktické pomôcky, ktorých je veľké množstvo na rôzne vzdelávacie oblasti. Vhodné sú pre svoju názornosť aj pri reedukáciách detí so špeciálnymi potrebami - od porúch učenia , cez slabo prospievajúcich žiakov až po ťažké či viacnásobné postihnutia

Známe sú pomôcky k nácviku činností z praktického života,  či špeciálne pomôcky na rozvoj zmyslov a podporu zmyslového vnímania, pomôcky na rozvoj reči, matematického a logického myslenia, na trénovanie pamäte, pozornosti a pod. Všetky sú vyrobené z prírodných, ekologických materiálov  - vo veľkej časti najmä z dreva - a obvykle sú konštrukčne jednoduché.