Adresár

Nízkoprahové zariadenia

Čo robia
Pod pojmom nízkoprahové zariadenia sa chápu také zariadenia, ktoré sú ľahko dostupné klientom v tom zmysle, že svoje služby poskytujú obvykle bezplatne a bez zbytočných administratívnych či iných prekážok. Riadia sa princípom tzv.“voľných dverí“ – teda dobrovoľného, nepovinného, anonymného dochádzania, bez vyžadovania akýchkoľvek potvrdení, doporučení, posudkov.

Svoju činnosť vykonávajú pracovníci týchto zariadení diskrétne, bezplatne, často dobrovoľne a  priamo v teréne (napr. na ulici), preto sa označujú aj ako streetworkeri. Často sú to zariadenia neštátnych neziskových organizácií, mimovládnych organizácií, občianskych združení, ktoré sa zameriavajú napríklad na voľnočasové aktivity, ale poskytujú aj rôzne ambulantné či pobytové služby - napríklad aj ľuďom bez prístrešia, bez domova, či závislým na návykových látkach.

Ich cieľom je zlepšenie kvality života klientov, prevencia pred ich vylúčením zo spoločnosti, prevencia sociálno-patologických javov, zmierňovanie rizikového správania a pod. 

Obvykle poskytujú služby vo všetkých vekových kategóriách, pre rôzne vekové skupiny - od detstva až po dospelosť či starobu.