Vytvorené: pred rokom

Terapia hrou a filiálna terapia

Výcvikový program v rozsahu 112 hodín pre odborných zamestnancov 

určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov…

Cieľ a obsah

  • osvojiť si terapeutické zručnosti pri individuálnej práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie, a to v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu

  • tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové, samoštúdium

Vzdelávanie je zamerané na:

  • teóriu (nedirektívna terapia, na dieťa zameraná terapia hrou, teória attachmentu, vývinová psychológia a psychopatológia, práca s rodičmi, filiálna terapia a pod.)

  • nácvik praktických zručností (stopovanie, reflektovanie, prejavenie porozumenia, štruktúrovanie, facilitujúce výroky, práca s emóciami, zadávanie hraníc a pod.)

  • supervíziu terapie hrou a filiálnej terapie

Termíny jednotlivých stretnutí:

1.stretnutie: 11.-12.01.2022 (1.deň: 9.00 – 16.00; 2.deň: 9.00 – 14.00)

2.stretnutie: 10.02.2022 (9.00 – 16.00)

3.stretnutie: 17.03.2022 (9.00 – 16.00)

4.stretnutie: 13.04.2022 (9.00 – 16.00)

5.stretnutie: 12.05.2022 (9.00 – 16.00)

6.stretnutie: 16.06.2022 (9.00 – 16.00)

7.stretnutie: 22.09.2022 (9.00 – 16.00)

8.stretnutie: 13.10.2022 (9.00 – 16.00)

9.stretnutie: 10.11.2022 (9.00 – 16.00)

10.stretnutie: 14.-15.12. 2022 (1.deň: 9.00 – 16.00; 2.deň: 9.00 – 14.00)

Organizačné info

  • Vzdelávanie je akreditované ako inovačné vzdelávanie

  • Poplatok je za jeden výukový deň (8 hodín)

11 január -
12 január 2022
Martin, SK
EUR 80

Linky:

Terapia hrou a filiálna terapia