Vytvorené: pred 10 mesiacmi

Školský špeciálny pedagóg a zápisy prvákov

Školský špeciálny pedagóg a zápisy prvákov

Foto: L.M.Smejkal

Už čoskoro sa začnú zápisy predškolákov do prvých ročníkov základných škôl. Aj keď momentálne nevieme, ako budú v dnešnej Covid-ovej situácii vyzerať, jedno je isté: v živote dieťaťa a veru často aj rodiča nastane od ďalšieho školského roku veľká zmena.

Obe strany - rodičia aj deti - sú plné očakávaní. Rodičovská strana niekedy aj plná obáv-  ako takúto radikálnu životnú zmenu ten ich poklad zvládne.  

Namiesto „môžem“ – „musím“

Od chvíle nástupu dieťaťa do školy sa toho v živote celej rodiny mnoho zmení – iný denný režim, iná organizácia dňa, iné povinnosti, iné možnosti, iný kolektív, iní ľudia okolo, menej bezstarostných hier, menej voľného času.... Prídu vyššie nároky na schopnosť sústrediť sa, zapamätať si, vydržať pri cielenej práci  dlhší čas, vydržať bez mamy, bez rodiny, nájsť si nových kamarátov.... Do života, kde doteraz prevládala hra, teraz vstupuje učenie a povinnosti, vyššie nároky na vytrvalosť, na úsilie....  Namiesto hrovej voľnosti - povinnosti a menej času na zábavu. Namiesto hračiek – zošity a úlohy.

Okrem dobrého fyzického zdravia, telesnej vyspelosti, psychickej, emočnej a sociálnej zrelosti potrebuje mať každé školopovinné dieťa dobre rozvinuté aj všetky čiastkové psychické a percepčné funkcie, ktoré sú potrebné ako základy pre čítanie, písanie, počítanie. Obdobie začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky je charakteristické tým, že práve vtedy dieťa v plnej miere začne využívať všetky takéto dielčie funkcie potrebné pre úspešný proces učenia. Až pri ich plnom využívaní sa ukáže, či ich rozvoj počas predškolského obdobia bol primeraný, prípadne v niektorej oblasti zaostáva. To, do akej miery sú tieto funkcie rozvinuté dnes vedia špeciálni pedagógovia a psychológovia bezpečne a zodpovedne zistiť už v predškolskom období, vedia zachytiť riziko rozvoja rôznych foriem porúch učenia. Včasným zachytením deficitov môžeme veľmi výrazne predísť budúcej prípadnej neúspešnosti malého prváčika, predísť jeho skorému zlyhávaniu. 

Zápisy do školy

Viac v lexikóne

Základné školy sa  v snahe získať čo najviac žiakov dnes predbiehajú v tom, kto urobí krajší a originálnejší zápis prvákov. V bežnej "necovidovej" dobe zápisy prebiehajú obvykle slávnostne, niekde ako prechádzka rozprávkou, hravo, veselo, deti plnia rôzne zábavné úlohy, aby bol tento deň pre dieťa zaujímavý, aby sa nebálo, aby bolo motivované do školy prísť.  A je to aj opodstatnené – veď budúci prvák si tento deň často pamätá na veľmi dlhú dobu, niekedy aj na celý život.

Aktuálne však nie je isté, či pri zápise do školy budú môcť byť prítomné aj deti, alebo prídu len rodičia sami. Aj v takom prípade však má školský špeciálny pedagóg dobrú šancu byť svojej škole nápomocný.

Školský špeciálny pedagóg a zápis prvákov

Školy ktoré majú školského špeciálneho pedagóga využívajú tohto odborníka na zápisoch prvákov v rôznej miere a rôznymi formami. Stretávame sa s tým, že niekde dostane počas zápisu školský špeciálny pedagóg samostatnú miestnosť, kde za ním môžu prísť zoznámiť sa a porozprávať tí rodičia, ktorých dieťa je nejakým spôsobom znevýhodnené alebo podľa vedomia rodiča má akékoľvek ťažkosti, ale aj všetci ostatní, ktorí majú záujem. Školský špeciálny pedagóg tak mapuje potreby prichádzajúcich detí ešte pred ich nástupom do školy. Vie sa tak lepšie podieľať na plánovaní prípadnej podpory, na určení jej miery podľa potrieb dieťaťa a v súlade s možnosťami školy. 

Sú školy, kde školský špeciálny pedagóg pomáha zostavovať úlohy, ktoré deti počas zápisu plnia, alebo ktoré môžu odovzdať rodičom na vypracovanie s dieťaťom doma - s následným doručením do školy. Úlohy sú cielené na zachytenie prípadných oslabení alebo rizikových oblastí, ktoré sa môžu podieľať na budúcej nižšej školskej úspešnosti dieťaťa. Na základe toho môže školský špeciálny pedagóg rodičom ihneď - ešte do nástupu dieťaťa do školy - doporučiť cvičenia na rozvoj prípadných rizikových oblastí.

Sú školy, kde školský špeciálny pedagóg mapuje zdravotný stav detí  - od nosenia okuliarov, potreby nosenia okluzora až po závažné zdravotné oslabenia, ako sú diabetes, epilepsie či iné civilizačné ochorenia. Vie sa následne spolupodieľať na včasnej a cielenej pripravenosti učiteľov budúcich prváčikov na osobitosti práce s týmito deťmi. 

Čo vie pomôcť zachytiť

  • mapuje zdravotné oslabenia a špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, či sociálne znevýhodňujúce prostredie  

  • vie tak hneď na zápise poradiť rodičom 

  • škole môže pomôcť odbornou radou, ako postupovať pri zadeľovaní detí do jednotlivých tried tak, aby napr. v jednej triede nebolo príliš veľa detí so špeciálnymi potrebami alebo detí rizikových 

  • pomôže mapovať individuálne možnosti a individuálne potreby dieťaťa 

  • môže včasne zachytiť deti s rizikom porúch učenia, porúch pozornosti, akýchkoľvek švvp s cieľom plánovania včasnej podpory hneď od následného nástupu dieťaťa do školy ako prevenciu pred jeho prípadným skorým  zlyhávaním

  • zachytiť deti s nadaním prípadne deti s predčasným zaškolením – naplánovať ich sledovanie, prípadne potrebnú podporu 

  • vie vopred plánovať podporu a koordináciu postupu zúčastnených pedagógov a asistentov pedagóga 

  • aj na zápise vie (napr. z cielených rozhovorov s rodičmi) určiť, ktoré deti budú potrebovať výraznejšiu podporu pri adaptácii na školu a doporučiť pedagógom aj rodičom najlepší postup hneď od prvých dní dieťaťa v škole 

  • môže rodičom poradiť a odporúčať stimulácie či vedenia ešte v období od zápisu do začiatku nástupu dieťaťa do školy... aby prišlo do školy čo najlepšie pripravené, vie prípadne dieťa podľa potreby odoslať do príslušnej poradne 

  • môže sa podieľať na koordinácii prípravy vzdelávania žiakov v nultom alebo v prípravnom, ak ich škola zriaďuje