Adresár

Profesionálna náhradná rodina PNR

Čo robí
Profesionálna náhradná rodina (PNR) je rodinná forma náhradnej ústavnej starostlivosti. O umiestnení dieťaťa do takejto rodiny rozhoduje detský domov alebo akreditovaný subjekt, ktorý má kompetencie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí podľa platného zákona a na základe rozhodnutia súdu. 

Profesionálna náhradná rodina sa stará buď o osvojené dieťa, alebo o dieťa v pestúnskej starostlivosti. Stará sa oň vo svojom vlastnom rodinnom prostredí, 24 hodín denne. 

PNR je organizačnou súčasťou detského domova alebo iného akreditovaného subjektu a je s nimi v pracovno-právnom vzťahu. Profesionálny rodič má teda podpísanú pracovnú zmluvu s detským domovom a je jeho zamestnancom. Jeho pracovnou náplňou je komplexná starostlivosť o dieťa, pričom však môže využívať servis svojho zamestnávateľa – napríklad služby psychológa, špeciálneho pedagóga, sociálneho pracovníka, terapeuta, tiež aj pomoc ekonomickú alebo technickú. Jeden profi-rodič môže mať v starostlivosti najviac tri deti. Ak sú takýmito rodičmi obaja manželia, môžu mať detí viac. Podmienkou pre zamestnanie profesionálneho náhradného rodiča je ukončené SŠ vzdelanie s maturitou a špeciálna príprava v rozsahu 40 – 60 hodín, ktorú poskytujú obvykle detské domovy alebo iné akreditované subjekty. 

Starajú sa o deti vo veku od narodenia až do dospelosti dieťaťa.