Adresár

Liečebný pedagóg

Čo robí
Okrem špeciálnych pedagógov sa v oblasti zdravotníctva a aktuálne už aj školstva stretávame s pracovnou pozíciou liečebného pedagóga. Táto profesia sa zameriava najmä na terapeuticko-výchovnú pomoc všetkým tým, ktorí zaostávajú za svojimi možnosťami, majú poruchy vývinu alebo správania, ktorí pre svoje postihnutie, ochorenie alebo jeho následky nie sú schopní viesť vekuprimeraný spôsob života alebo primerane sa vzdelávať, napredovať.

Pomoc liečebného pedagóga spočíva v podpore kompetencií jednotlivca (dieťaťa alebo aj dospelého) podľa jeho konkrétnych potrieb, a to formou rôznych cvičení, programov, stimulácií, korekcií, reedukácií, rehabilitácií, kompenzácií, intervencií, sprevádzania a pod.   Využívajú sa pritom rôzne terapeutickovýchovné, rozvíjajúce,  kreatívne, sebarealizačné, sebaobslužné  činnosti a postupy, realizované tak individuálnou, ako aj skupinovou formou. 

V oblasti školstva je liečebný pedagóg zaradený do kategórie odborných zamestnancov rovnako, ako nap. poradenský špeciálny pedagóg alebo školský psychológ a jeho pracovná pozícia je upravená v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch (tu)