Vytvorené: pred mesiacom

Žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou na 1.stupni ZŠ

Obsah

  • Jazykové deficity u žiakov s poruchou výslovnosti, s narušeným vývinom reči
  • Námety a konkrétne cvičenia na rozvíjanie týchto deficitov podľa jednotlivých jazykových rovín (lexikálno-sémantickej, morfologicko-syntaktickej, foneticko-fonologickej)
  • Súčasťou seminára sú aj pracovné listy a zošity pre žiakov 1. stupňa s NKS (fixácia hlásky R, diferenciácia sykaviek v písanom texte, texty na precvičovanie sykaviek)
  • Odporúčania pre pedagógov počas výchovno-vzdelávacieho procesu pri prístupe k žiakom s NKS, pri klasifikácii a ich hodnotení


Lektor

PhDr. Denisa Bödöková


Organizačné info

  • čas konania: 18.00 - 20.00 hod.
  • Po objednaní a zaplatení webinára si môžete spustiť webinár v deň a čas konania vo svojom účte – môj účet/sledovať webinár
  • Materiály z webinára – prezentácia, video k opakovanému prehrávaniu 
  • Osvedčenie o absolvovaní webinára, ktoré si môžete stiahnuť už na  druhý deň po absolvovaní webinára