Vytvorené: pred 3 mesiacmi

Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike

Organizátor - ŠPÚ Bratislava


Cieľ

ozrejmiť:

  • migračnú situáciu krajiny v kontexte európskej a globálnej celosvetovej mobility;
  • základnú terminológiu migračnej problematiky;
  • akulturačné procesy migrantov do slovenskej spoločnosti;
  • legislatívne východiská problematiky, ktoré sa vzťahujú na procesy prijímania a začleňovania detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu;
  • organizáciu, obsah a plánovanie kurzov štátneho jazyka pre deti cudzincov.


Program webinára

14.00 – 15.00   Migrácia a novodobí migranti na Slovensku - Silvia Letavajová

15.00 – 16.00   Škola, trieda = bezpečné a priateľské prostredie - Janka Píšová

16.00 – 17.00   Metodicko-didaktické inšpirácie pre prácu s deťmi na kurzoch slovenčiny - Eva Španová


Organizačné info

  • V prípade záujmu pošlite vyplnený a podpísaný prihlasovací formulár (nájdete na stránke ŠPÚ) a súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (sken) v elektronickej forme na adresu: karol.csiba@statpedu.sk a v kópii na janka.pisova@statpedu.sk najneskôr do 11. júna 2021 (vrátane).
  • Záujemcom bude poslaný potvrdzujúci e-mail o účasti na webinári a to elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.