Vytvorené: pred 8 mesiacmi

Matematika názorne nielen pre žiakov s dyskalkúliou

Obsah

Najčastejšie problémy pri rozvoji matematických predstáv, ich príčiny, priebeh a súvislosti:

 • na strane žiaka (kognitívne, percepčné a osobnostné faktory)

 • na strane metodického vedenia (voľba postupností učiva, metodika výuky, metodické úskalia)

 • diagnostika - rýchla orientačná kvalitatívna diagnostika predmatematických a matematických zručností na 1.stupni ZŠ, ktoré sú často podkladom problémov na 2.stupni ZŠ

Pedagogická intervencia/reedukácia:

 • metodika je vhodná pre deti, ktoré si nevytvorili predstavu desiatkovej sústavy, neporozumeli pozičnej hodnote číslic v čísle. Na základe toho využívajú neefektívne postupy pri numerických operáciách sčítania a odčítania. Následne neporozumeli operáciám násobenia a delenia. Nedokážu riešiť komplexné aritmetické úlohy. Deti postupne nezvládajú zvyšujúci sa objem učiva, nechápu súvislosti a hrozí im školské zlyhanie až rezignácia na výuku

 • metodika využíva modelovanie mentálnej činnosti prostredníctvom farebných hranolov, sietí s grafickým usporiadaním čísel 0-100, 0-1000, prípadne 0-10000.

V rámci seminára budú poskytnuté účastníkom materiály pre diagnosticko-intervenčnú pomoc deťom, podklady a doporučenia pre preventívne opatrenia, plán pedagogickej podpory.


Komu je určený

Učiteľom 1.stupňa ZŠ, asistentom pedagóga, školským špeciálnym pedagógom, poradenským špeciálnym pedagógom


Lektor/lektori

PaedDr. Renata Wolfová


Organizátor

DYS Cenrum Praha z.ú


Organizačné info

 • Termín:18.10.2023

 • Čas: 9:00-17:00

 • Miesto: Stejskalova 192/9,Praha 8

 • Rozsah seminára: 8 hodín

 • Akreditovaný program MŠMT ČR


Termín prihlásenia

 • do 18.10.2023


18 október 2023
Praha, CZ
CZK 1300

Linky:

Matematika názorne nielen pre žiakov s dyskalkúliou