Vytvorené: pred 5 mesiacmi
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
Copingové terapeutické karty (Cope cards) - karty umožňujú „vidieť dnu“, pomáhajú pochopiť čo sa aktuálne deje, prinášajú obsahy z nevedomia. Karty podporujú rozširovanie vedomia kombináciou verbálneho a imaginárneho. Sú prispôsobiteľné rôznym typom práce, pretože ich hlavným cieľom je uľahčiť porozumenie.
 
Cieľ
Na kurze sa účastníci naučia používať model komunikačných a copingových stratégií izraelskej psychologičky Ofry Ayalon BASIC PH a následne využiť model v krízovej intervencii, poradenstve a terapii.

Metóda bola použitá izraelskými psychológmi pri krízovej intervencii po rukojemníckej dráme v Beslane, po Srebrenickej genocíde v Bosne, po tsunami na Haiti, po zemetrasení v Turecku, vo vojnových konfliktoch v Izraeli. Karty je možné využiť aj v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, osobnostnom rozvoji klientov. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie svojmu príbehu a procesu a príbehom druhých. Uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti a pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie.

Všetky druhy kariet je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérovom poradenstve. Účastníci dostanú základnú teóriu formou slidov, ostatné aktivity sú zážitkové.
Karty s príbehmi (Storytelling cards)- využijete ich pri poznávaní klienta, jeho procesu a odkrývaní figúr, formulovaní zákazky, poznávaní jeho životného scenára, jeho spôsobu vzťahovania sa k sebe a k ostatným, spôsob zvládania prekážok a riešení konfliktov.
Pri práci s Emočnými kartami (Emotion cards) sa účastníci naučia ako nadviazať kontakt s detským klientom, ako ho naučiť identifikovať vlastné emócie aj emócie druhých. 
Využitie kariet je ďalej v psychodráme a modelovaní, poznávaní emočnej klímy v triede. Súčasťou sú ukážky práce s rodinou, školskou triedou, s dospelými (učiteľským zborom, organizáciou).
Karty Mythos (Mythos cards) zobrazujú scény, kulisy a rekvizity, ktoré patria do sveta mýtov a legiend. Využívajú sa pri výstavbe príbehov jednotlivcov aj skupiny, definovaní pocitov, tém a procesu klienta.

Cieľová skupina
Kurz je určený psychológom a psychoterapeutom, liečebným, špeciálnym, sociálnym pedagógom a odborným pracovníkom krízových centier (v prípade, že Vaša profesná základňa nespadá do tejto skupiny, informujte sa prosím u organizátora o možnosti Vašej účasti).

Lektor
Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.  - má psychologickú, pedagogickú a psychoterapeutickú kvalifikáciu. Psychologické vzdelanie vrátane doktorandského štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, pedagogické vzdelanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a psychoterapeutické vzdelanie v Českém institutu pro výcvik v Gestalt psychoterapii v Brne. Pracovala ako školská psychologička na dvoch základných školách, v súčasnosti pracuje v centre pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie a v ambulancii klinickej psychológie. Spolupracovala s Filozofickou fakultou UK Bratislava ako lektorka pre frekventantov špecializačného kurzu zo školskej psychológie a pri preklade amerického projektu Second Step (v slovenskej verzii Srdce na dlani) na prevenciu násilia v školách.

Organizačné info
Čas: začiatok o 9.00 a koniec o 16.30 hodine.
Cena: 70€ pri platbe do 10.04.2020, potom – 79€
Ak sa prihlásite, no nebudete sa môcť zúčastniť, je potrebné si nájsť za seba náhradu. Poplatok za seminár v prípade neúčasti organizátor nevracia.

Kredity
Kredity na Slovenskú komoru psychológov –  organizátor zabezpečuje akreditáciu – 7 kreditov.
23 apríl 2020
Žilina, SK
EUR 70

Linky:

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

O nás Tipy Podmienky