Vytvorené: pred mesiacom

Bez viny a hanby. Naratívny prístup k riešeniu šikanovania.

Šikanovanie je výrazné vychýlenie moci v určitom sociálnom systéme smerom k priveľkej moci niekoho a pocitu bezmocnosti niekoho iného. Je javom, ktorý spôsobuje „bezmocnému“ nadmernú záťaž pre zvládanie, neraz až traumu, depresiu, somatické ťažkosti, poruchy správania a stigmu. Preto, hoci je to jav v skupinách prirodzený, nemožno ho prehliadať a treba ho riešiť efektívne. 


Nastavovať hranice a sankcionovať ich porušovanie je síce dôležité, ale neefektívne pokiaľ zostane len pri tom. Kým deti nezažijú transformáciu od ubližovania k novému (dobrému) príbehu, budú si niesť význam bezmoci a zneužívania moci, roly „obete“ a „agresora“ vo svojich identitách dlhodobo. Neraz až do dospelosti.

Aké postupy sú z psychologického hľadiska pre deti optimálne a ako to urobiť?

Naratívny prístup ponúka alternatívu aj s uchopiteľnými krokmi prevencie a intervencie šikanovania.


Komu je určený

 • školskí psychológovia,
 • učiteľ/ia,
 • študenti,
 • psychológovia,
 • sociálni pracovníci/pedagógovia,
 • terapeuti


Lektor

PhDr. Jarmila Tomková, psychologička

 • šikanovaniu sa venovala výskumne na Výskumnom ústave detskej pychológie, v téme odborne publikovala a dodnes vzdeláva, 
 • 7 rokov pôsobila ako školská psychologička, kde vyvinula a realizovala viaceré rozvojové a preventívne programy, vrátane rovesníckeho programu Žiaci proti šikanovaniu, 
 • absolvovala výcvik systemického prístupu v psychoterapii (ISZ KE) 
 • bola jednou z prvých členiek expertného tímu Iuventy Slovenský inštitút mládeže, ktorý dizajnoval program pre školy Škola bez nenávisti, 
 • založila a vedie o.z. ViaSua, kde sa venuje naratívnej terapii, supervízii, destigmatizácii a vzdelávaniu v prevencii negatívnych sociálnych fenoménov, 
 • je konzultantkou pre školských psychológov, pre školy, neziskový sektor aj súkromné spoločnos (ESET, s.r.o.) v témach efektívnej prevencie a vzdelávania. 


Organizátor

ViaSua, o.z


Organizačné info

 • online, 9.00-15.30
 • príručka a certifikát
22 september -
23 september 2022
on-line, SK
EUR 108

Linky:

Bez viny a hanby. Naratívny prístup k riešeniu šikanovania.