Vytvorené: pred mesiacom

Poznáte nový inovatívny šlabikár, vhodný aj pre deti s NKS ?

Poznáte nový inovatívny šlabikár, vhodný aj pre deti s NKS ?

Čítanie Posteľ Baterka - Fotografia zdarma na Pixabay

V septembri 2020 vyšiel inovatívny šlabikár pod gesciou Slovenskej asociácie logopédov (SAL). Od začiatku na ňom pracoval veľký tím odborníkov - jazykovedcov, učiteľov, logopédov, psychológov, pedagógov a vedeckých konzultantov zo zahraničia.

Určený je pre všetky deti, ale mimoriadne vhodný je aj pre žiakov s NKS či dyslexiou. Hlavnými autorkami sú Svetlana Kapalková a Lýdia Vencelová.

Ako uvádza SAL, šlabikár je kompexnou metodikou na vyučovanie slovenčiny v prvom ročníku základných škôl, s udelenou odporúčacou doložkou Ministerstva školstva SR. Obsah rozvíja súvislé vyjadrovanie detí, teda naratívnu schopnosť a čítanie s porozumením ako aj písanie detí. Táto verzia pracuje s písmom Comenia Script©, avšak od nasledujúceho septembra by mala prísť do tlače aj verzia pre spojité školské písmo. Teoreticky vychádza z prác Vygotského, Eľkonina, Bugrimenko ako aj Nicolopoulous. Efektivita šlabikára v prvom ročníku bežných škôl bola overená randomizovanou zaslepenou štúdiou, a preto šlabikár môžme považovať za Evidence based prístup.

Základná sada šlabikára

Sada pre jedno dieťa sa skladá z pracovných zošitov, ktoré slúžia zároveň aj ako písanky. Zošitov je osem: Príbehy, Slabiky, Hlásky, Samohlásky, Tvrdé spoluhlásky, Mäkké spoluhlásky, Obojaké spoluhlásky a zošit nazvaný Pre čitateľov.

Okrem sady pre dieťa je súčasťou aj metodická príručka a mnohé ďalšie pomôcky, ktoré sa dajú objednať aj samostatne ako žetóny, mapy na stenu, čítacie okienka, repetitívne knihy na prvé čítanie.

Najvýraznejšie odlišnosti 

Tou najvýznamnejšou je samotný obsah šlabikára, ktorý má tri prelínajúce sa časti.

Prvá časť sa výrazne venuje rozvíjaniu fonologických schopností . Deti dostanú plnú orientáciu v systéme grafém/písmen slovenského jazyka, ešte pred zavádzaním grafém pochopia princíp štruktúry slova. Šlabikár ponúka veľa pomôcok, ktoré deťom uľahčujú osvojovanie tvarov písmen a nácvik / automatizáciu čítania.

Hneď ako sa deti naučia dostatok písmen - grafém, z ktorých sa dajú tvoriť slabiky (všetky samohlásky a niekoľko spoluhlások) – začínajú čítať krátke texty, spracované do tzv. repetitívnych kníh. Tieto knihy sú zostavené len z grafém, ktoré sa deti už učili. Knižočky tvoria samostatnú časť šlabikára, a dôraz sa tu kladie nielen na dekódovanie, ale hneď aj na porozumenie čítaného textu, pričom sa postupne zvyšuje náročnosť.

Súčasťou šlabikára sú naratívne príbehy, je ich vytvorených 13. Deti s jedným príbehom pracujú vždy v rámci jedného týždňa a učia sa súvislo rozprávať príbeh. Veľmi efektívnou a úplne novou súčasťou šlabikára a hodín slovenčiny je metóda interaktívneho čítania. Využívaná je na Slovensku nová metóda, ktorá sa volá v origináli "Story telling - story acting". Deti v priebehu roka podľa jasne stanovených pravidiel diktujú učiteľke svoje vlastné príbehy a ešte v rovnaký deň sa nadiktovaný príbeh aj odohrá.

Viac o novom šlabikári sa dozviete napr. aj tu.

Aktuálne sa môžete prihlásiť aj na metodický seminár, organizovaný SAL. Bližšie informácie nájdete v pozvánkach tu.